Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Abruka sadama põhjapoolse lainemurdja ehitus. Omanikujärelevalve teenus”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise aeg:
algus: 24. mai 2010 a.
lõpp: 02. august 2010 a.

Hanke lühikirjeldus ja põhinõuded:
Omanikujärelevalve teenust osutatakse Abruka sadama põhjapoolse lainemurdja ehitustöödel, mille raames rajatakse uus ligikaudu 100 meetri pikkune lainemurdja ning kindlustatakse rajatava lainemurdja ja kaldarambi vaheline veealune nõlv pikkusega ligikaudu 25 meetrit. Abruka saarele juurdetoodava lubjakivi ja graniitkivirahnude vajadus on ligikaudu 6000 m3. Samuti peab ehitustööde teostaja tagama vähemalt samaväärse sügavuse sadama veealal mis oli enne töödega alustamist.
Tööde aluseks on Ramboll Eesti AS tööprojekt nr K/2007/24.

Omanikujärelvalve teenus peab katma järgmised rekonstrueerimistööde osad:
Omanikujärelvalve teenuse osutaja peab pidevalt olema kursis ehitus- ja rekonstrueerimistöödega, viibima Abruka sadamas vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda nädalas, lisaks viima läbi iganädalased objekti nõupidamised ja protokollima need.
Juhul kui ehitustegevuse käik nõuab järelevalve sekkumist muul ajal, peab ta olema kättesaadav tööde ülevaatamiseks hiljemalt ühe (1) tööpäeva möödudes.
Omanikujärelvalve on kohustatud kontrollima ning tegema kõik endast oleneva, et oleks tagatud:
– Ehitustööde vastavus ehitusprojektile, Ehitustöövõtulepingule ja õigusaktides
sätestatud nõuetele;
– Ehitusprojekti ja selle muudatuste vastavus nõuetele;
– Ehitise vastavus ehitusprojektile;
– Ehitise vastavus ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemitele;
– Ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetele vastavus ja
seda kinnitavate dokumentide olemasolu;
– Ehitise tehniliste dokumentide koostamine, nende vastavus tegelikkusele ja
õigusaktide nõuetele;
– Õigusaktides või „Lepingus” sätestatud katsetuste ja kontroll-toimingute
teostamine;
– Ehitise vastavus Lepingule;
– Ehitise ja ehitusplatsi korrashoid;
– Ehitise ja ehitusplatsi ohutus ümbruskonna, sealhulgas kolmandate isikute suhtes;
– Keskkonnanõuete järgimine ehitustööde teostamisel;
Toodud kohustuste loetelu ei ole lõplik. Omanikujärelvalve peab täitma kõiki omanikujärelvalve teostaja kohustusi, mis tulenevad Ehitustöövõtulepingu Lepingutingimustest, Ehitusseadusest, selle rakendamisaktidest ning muudest ehitusvaldkonda ning veeteid ja sadamaid reglementeerivatest Eesti Vabariigi riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

Pakkujate kvalifitseerimisel on muuhulgas järgmine nõue: Pakkuja peab olema viimase 5 (viie) aasta, 2005 – 2009.a. jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt 2 (kaks) omanikujärelevalve teenust hüdrotehniliste rajatiste ehitustööde osas, iga hüdrotehnilise rajatise ehitustöö maksumusega vähemalt 10 000 000 EEK (kümme miljonit krooni). Pakkujal esitada Pakkuja viimase 5 (viie) aasta 2005 – 2009.a jooksul teostatud eelnimetatud omanikujärelevalve teenuste osutamise loetelu hankedokumentide koosseisus oleval Vormil III koos andmetega hüdrotehniliste rajatiste ehitustööde maksumuse, nende teostamise aja ja -koha ning andmetega vastavate omanikujärelevalve teenuste tellijate kohta.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: info@saarteliinid.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.05.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 20.05.2010.a. kell 14:05.

  • Võitja: Aktsiaselts EAST

  • Lepingu kuupäev: 24.05.2010