Kinnitatud
Kaida Kauler
19. detsember 2023. a.
Käskkiri nr 1-7/22

Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

 Käesolev Privaatsuspoliitika:

  • selgitab, mida me teeme Teie isikuandmetega;
  • selgitab, miks me kogume, kasutame ja kuidas kaitseme Teie isikuandmeid;
  • aitab Teil aru saada, millised on Teie õigused enda isikuandmetega seoses.

1.     Üldist

1.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Saarte Liinid registrikood 10216057, aadress Rohu 5, Kuressaare 93819.
1.2. Teie isikuandmete töötlemisel järgib AS Saarte Liinid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
1.3. Kasutame Teie isikuandmeid eesmärkidel, milleks AS Saarte Liinid neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.
1.4. Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:

1.4.1. videovalvepildi salvestised 1 kuu möödumisel salvestise tegemisest.
1.4.2. teenuse osutamise lepinguga kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat.
1.4.3. hooajapiletiga (kliendikaardiga) seotud isikuandmed säilitatakse 2 meresõidu hooaega.

1.5. AS Saarte Liinid võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.
1.6. AS Saarte Liinid teeb uuendatud Privaatsuspoliitika avalikuks enda veebilehel ja sadamates paberkandjatel.
1.7. AS Saarte Liinid võib edastada üksnes hoiustamise eesmärgil Teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast välja.

2.     Teie isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

2.1. Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

2.1.1. seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
2.1.2. teenuse(te) osutamise lepingu sõlmimiseks (väikelaevasadamate kaikohtade rent ja  jaeteenused);
2.1.3. hoonete ja asutuste territooriumide ning avalikku ruumi paigaldatud vara kaitseks;
2.1.4. isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks;
2.1.5. korrarikkumise menetlemise asjaolude väljaselgitamiseks;
2.1.6. hooajapiletite (kliendikaartide) väljastamiseks;
2.1.7. arvete edastamiseks;
2.1.8. ettevõtte tegevuseks vajalike arendus- ja ehitustööde läbiviimiseks.

2.2. Teie isikuandmete töötlemine videovalvesüsteemis

2.2.1. AS Saarte Liinid kasutab sadamate territooriumil, sh siseruumides, videovalvekaameraid;
2.2.2. AS Saarte Liinid ei edasta videovalvesüsteemi pilti selleks mitteõigustatud kolmandatele osapooltele (va. kui edastamiseks on seadustest tulenev kohustus);
2.2.3. AS Saarte Liinid ei töötle videovalvesüsteemi pilti kolmandateks eesmärkideks, mis ei ole nimetatud käesoleva Privaatsuspoliitika punktis 2;
2.2.4. AS Saarte Liinid kustutab videovalvesüsteemi pildi 1 kuu möödumisel peale esmast salvestamist;
2.2.5. Teil on õigus edastada AS Saarte Liinid andmekaitseametnikule päring enda isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes (Teie õigused on loetletud käesoleva Privaatsuspoliitika punktis 4); 

2.3. Teie isikuandmete töötlemine teenuse osutamise lepingu täitmiseks

2.3.1. Teilt kogutakse isikuandmeid väikelaevasadamates jaeteenuste osutamise lepingu sõlmimiseks. Isikuandmeid kogub kas AS Saarte Liinid või sadamahaldustarkvara teenuste osutajad.
2.3.2. Sadamahaldustarkvarade veebi- või mobiilirakendusi kasutades koguvad isikuandmeid nimetatud teenusepakkujad, muul juhul kogub isikuandmeid AS Saarte Liinid. Sadamahaldustarkvara teenuste osutajate isikuandmete töötlemist puudutavate tingimustega on võimalik tutvuda teenusepakkujate veebilehtedel.
2.3.3. Jaeteenuste osutamise lepingu sõlmimiseks kogub AS Saarte Liinid järgmisi klientide tuvastamist võimaldavaid andmeid:

2.3.3.1. ees- ja perekonnanimi,
2.3.3.2. isikukood,
2.3.3.3. pangakonto number,
2.3.3.4. telefoninumber,
2.3.3.5. e-posti aadress,
2.3.3.6. postiaadress,
2.3.3.7. väikelaevaalust identifitseerivad andmed (nimi/number).

2.3.4. Jaeteenuste osutamise lepingu sõlmimiseks kogutud isikuandmeid võib AS Saarte Liinid edastada kolmandatele lepingulistele partneritele.
2.3.5. Jaeteenuste osutamise lepingu sõlmimisel kogutud isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seaduse §-st 12 tulenevalt 7 aastat.

2.4. Hooajakaardi (kliendikaardi) omanike isikuandmete töötlemine

2.4.1. AS Saarte Liinid kogub hooajakaardi (kliendikaardi) vormistamise eesmärgil klientide isikuandmeid.
2.4.2. Hooajakaardi (kliendikaardi) vormistamiseks kogub AS Saarte Liinid järgmisi klientide tuvastamist võimaldavaid andmeid:  

2.4.2.1. ees- ja perekonnanimi;
2.4.2.2. isikukood,
2.4.2.3. kontakt (e-post või telefoninumber);
2.4.2.4. väikelaeva aluse nimi.

3. Eriliiki isikuandmete töötlemine

Eriliigilised andmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

AS Saarte Liinid ei kogu Teie eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada läbi ettevõtte territooriumil asuva videovalvesüsteemi kasutuse, e-kirja või telefonikõne kaudu siis, kui Te meile need avaldate.

4. Isikuandmete töötlemise õiguspärasus

4.1. Teie isikuandmeid töödeldakse videovalvesüsteemi pildis õigustatud huvi alusel vallas- ja kinnisvara kaitseks ja sadama territooriumil korra tagamiseks.
4.2. Klientide ja hooajakaardi (kliendikaardi) omanike isikuandmeid töödeldakse jaeteenuste lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil.
4.3. Koostööpartnerite esindajate isikuandmeid töödeldakse ettevõtte haldus, arendus- ja ehitustegevusega seotud eesmärkidel.
4.4. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine).

5. Teie õigused

5.1. AS-ile Saarte Liinid on olulised Teie isikuandmetega seotud õigused, järgnevalt nimetame kõik õigused, mis Teil on seoses enda isikuandmetega.
5.2. Teil on järgmised õigused:

5.2.1. Te võite igal ajal pöörduda AS Saarte Liinid poole, et saada ülevaade, milliseid Teie isikuandmeid töödeldakse.
5.2.2. Teil on igal ajal õigus pöörduda AS Saarte Liinid poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
5.2.3. Te võite paluda AS-il Saarte Liinid kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).
5.2.4. Te võite paluda AS-il Saarte Liinid piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.
5.2.5. Te võite paluda AS-il Saarte Liinid enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.
5.2.6. Te võite pöörduda küsimustega, mis puudutavad enda isikuandmete töötlemist, AS Saarte Liinid andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil aivar.urm@saarteliinid.ee.
5.2.7. Teil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

5.3. Teie pöördumistele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale päringu kätte saamist. Juhul kui Teie poolt tuleb samasisulisi ja korduvaid päringuid, on AS-il Saarte Liinid õigus kehtestada päringule vastamise eest mõistlik tasu.
5.4. Juhul kui Teie pöördumises esitatud palvet ei ole võimalik rahuldada, siis esitatakse Teile keeldumise põhjendused.

6. Teie isikuandmete edastamine

6.1. AS Saarte Liinid edastab põhjendatud vajadusel Teie isikuandmeid järgmistele koostööpartneritele:

6.1.2. lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele;
6.1.3. koostöökokkuleppe alusel Politsei- ja Piirivalveametile;
6.1.4. koostöökokkuleppe alusel Riigi Infosüsteemide Ametile;
6.1.5. sadamahaldustarkvara teenuseid pakkuvatele ettevõtetele.

6.2. Kolmandatele isikutele edastatakse isikuandmeid vaid Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7. Andmekaitseametnik

7.1. AS Saarte Liinid andmekaitseametnik on Aivar Urm.
7.2. AS   Saarte Liinid andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil aivar.urm@saarteliinid.ee.
7.3. Andmekaitseametnikul on kohustus Teie pöördumistele vastata hiljemalt peale 1 kuu möödumist alates e-kirja kättesaamisest.

8. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

8.1. Tagamaks Teie isikuandmete kõrge kaitstus, võtab AS Saarte Liinid kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.
8.2. AS Saarte Liinid tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.
8.3. Isikuandmete edastamine koostööpartneritele toimub vaid lepingu alusel või õigusaktides ettenähtud korras.