Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Audiitorteenuse tellimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke ja hankelepingu lühikirjeldus: Käesoleva teenuse tellimise hanke objektiks on riigi äriühingu AS Saarte Liinid raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine (täpsem kirjeldus on toodud Lisa 2 Tehniline kirjeldus punktis 1), mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt, ning Eesti Vabariigi Riigi raamatupidamise üldeeskirjaga. Audiitorteenuse osutamisel on edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja kohustatud juhinduma audiitortegevuse seadusest ja rahvusvahelistest auditeerimisstandarditest (Eesti).
Hanke eesmärk: AS Saarte Liinid 2013, 2014 ja 2015 raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine.

Hange ei ole jagatud osadeks. Iga pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud. Hanke tulemusena sõlmitakse üks hankeleping. Hankelepingu kestus kuudes: 36 kuud.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819, või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee või faksi numbrile +372 45 30 149.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused , nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendamiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentide esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee või faksile +372 45 30 149. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga või faksiga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi või pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.04.2013.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 24.04.2013.a. kell 14:10.

  • Võitja: Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti

  • Lepingu kuupäev: 19.06.2013