Projekti nimetus: „Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimine I etapp„
Projekti number: 2014-2020.10.02.004.01.15-0051
Projekti algus ja lõpp: 01.07.2015 – 31.08.2023
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
EL meede: 2014-2020.10.2 Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine
Taotlusvoor: 10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide… – 01.01.2014-31.08.2023

Valdkond, millesse projekt panustab:

2014-2020.10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine ja parandamine

Abikõlblikkuse algus: 01.07.2015
Abikõlblikkuse lõpp: 31.08.2023
Toetuse suurus: 8 349 930 €
Projekti kogumaksumus: 9 702 387 €
Projekti väljund: Rekonstrueeritud 7 objekti keskkonnasõbralike sadamate ning eri transpordiliikide ühendamise parandamiseks.

Projekti kirjeldus ülevaade selle vajalikkusest:

  • Sviby sadamas vajavad lisainvesteeringuid sadama juurdepääsuteed. Täielikku väljaarendamist ootab sadama reisijaid teenindav taristu, kus puudub senini sadamahoone koos kommunikatsioonidega. Projekti eesmärkideks on sadama ohutuse ja reisijate teenindamiskvaliteedi tõstmine ning sadama keskkonnaseisundi parandamine.
  • Triigi sadamas on ebarahuldavas olukorras olemasolev parvlaevakai. Lisaks kai rekonstrueerimisele ehitatakse ka siin välja täiendav reservkaldaramp selleks, et tagada tingimused häireteta parvlaevaliikluseks Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Sama ühendusega seotud  Sõru sadamas on olemasolev kai on heas olukorras, kuid uut tüüpi parvlaeva riskideta teenindamiseks vajab olulisi lisainvesteeringuid sadam veeala ja vanem kailiin. Projekti eesmärgiks on sadamataristu kohandamine Triigi -Sõru liinile saabuva uue parvlaeva jaoks.
  • Naissaare sadama taristu on amortiseerunud ning vajab igakülgset uuendamist. Tegemist saab olema antud projekti suurima üksikobjektiga, mille elluviimisel tagatakse sadam külastajate ohutu ja kaasaegne teenindamine.
  • Kihnu sadama taristu on osaliselt heas olukorras ehitatud on uus reisijate teenindushoone ja ooteala koos kailiiniga, kuid sadama veealal vajab ilmastikukindluse riskide maandamiseks investeeringuid. Projekti eesmärgiks on lainemurdja/kaitsemuuli ehitamine, millega tagatakse ohutus sadamas randuvate ja kai ääres seisvate laevade jaoks ning millega kaasneb ka sadamateenuse kvaliteedi tõus.
  • Papisaare ja Vilsandi sadamates tuleb välja ehitada kogu Vilsandi saare liinilaevaühenduse ohutuks teenindamiseks vajalik taristu ja süvendada veetee. Projekti eesmärgiks on reisijate ohutu ja kaasaegse teenindamise tagamine.
  • Viimase objektina on projekti raames kavas uue ujuvsüvendaja Watermaster Classic IV soetamine kõigi regionaalsete sadamate veealade ja sissesõiduteede hooldamiseks,.

Projekti eeltingimustena on kõikide sadamate osas teostatud projekteerimistööd ning koostatud on teostatavus-tasuvusuuring.

Projekti nimetus: „Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimise II etapp: Rohuküla ja Heltermaa sadama täiendava kaldarambi rajamine“

Projekti number: 2014-2020.10.02.18-0061
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2019 – 31.01.2022
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
EL meede: 2014-2020.10.2 Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine
Taotlusvoor: 10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide… – 01.01.2014-31.08.2023

Valdkond, millesse projekt panustab:

2014-2020.10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine ja parandamine

Abikõlblikkuse algus:  01.09.2019
Abikõlblikkuse lõpp: 31.01.2022
Toetuse suurus: 1 646 145 €
Projekti kogumaksumus: 2 057 681 €

Projekti väljund: Kaks keskkonnasõbralike sadamate ning eri transpordiliikide ühendamise parendamiseks rekonstrueeritud objekti

Projekti kirjeldus ülevaade selle vajalikkusest:

Heltermaa ja Rohuküla sadamates on taristu olemasolev olukord on hea, kuid liinilaevadel puuduvad aparelliga sobituvad reservkaldarambid. Teiste kaikohtade puudumine tekitab riski parvlaevaliikluse toimimisele ning Projekti elluviimisel tagatakse Hiiumaa ja mandri vahel tingimused häireteta parvlaevaliikluseks.

Projekti eesmärgina parendatakse kahe TEN-T võrgustiku sadama vahelise ühenduste pidamist, samuti tagatakse kahe transpordisüsteemi ühendamine (laevatransport ja autotransport) parema parvlaevaühenduse kindlustamiseks Eesti suuruselt teise saare ja mandri vahel. Sisuliselt on tegemist ÜF rahastamisperioodil 2007-2013 teostatud investeeringute jätkuprojektiga.

Kasutatavatele LMG150 tüüpi parvlaevadele sobivad kaldarambid rajatakse Heltermaa sadamasse kaile nr 3 ja Rohuküla sadamasse kaile nr 7.