Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 12.06.2008.a., teate registreerimisnumber 106799.

Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse osutamiseks sõlmitav hankeleping – Tellija ja Konsultandi vaheline konsultatsioonileping baseerub FIDIC väljaande „Client-Consultant Model Service Agreement, 3rd edition 1998” eestikeelsel tõlkel „Tellija/Konsultandi Teenuste näidiskokkulepe, kolmas väljaanne 1998”, milles sisalduvad Üldtingimused on kasutusel sõlmitava konsultatsioonilepingu üldtingimustena.

Sõlmitava hankelepingu alusel Konsultant osutab Tellijale järgmisi teenuseid: Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate rekonstrueerimise ehitustööde (edaspidi Ehitustööd) omanikujärelevalvet ja Inseneri teenust, kusjuures teenus hõlmab omanikujärelevalve ning Inseneri teenuse osutamist Ehitustööde Täitmisaja jooksul ja Inseneri teenuse osutamist Puudustest Teatamise Ajavahemiku kestel.

Ehitustööde raames rekonstrueeritakse ja laiendatakse Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamaid. Tööde sisu Ehitustööde osade (hangete) kaupa on järgmine:

Hange 1. Kuivastu sadam, kai nr 3 rekonstrueerimine, territooriumi laiendamine.
Hange 2. Kuivastu sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega.
Hange 3. Virtsu sadam, kai nr 8 ehitamine.
Hange 4. Virtsu sadam, sadamaterminali rekonstrueerimine.
Hange 5. Virtsu sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega.
Hange 6. Rohuküla sadam, kaide nr 2 ja 6 rekonstrueerimine.
Hange 7. Rohuküla sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega.
Hange 8. Heltermaa sadam, kaide nr 1, 2, 3 ja 4 rekonstrueerimine.
Hange 9. Heltermaa sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega.
Hange 10. Heltermaa ja Rohuküla sadama aAkvatooriumi süvendamine.
Hange 11. Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamas, sadamate navigatsioonisüsteemide rekonstrueerimine.
Hange 12. Kuivastu sadam, kai nr 1 rekonstrueerimine.
Hange 13. Kuivastu sadam, väikelaevasadama ehitamine.
Hange 14. Virtsu sadam, kai nr 1 rekonstrueerimine.
Hange 15. Rohuküla sadam, sadamaterminali ehitamine.
Hange 16. Rohuküla sadam, põhjasadama kaitsemuulide rekonstrueerimine.
Hange 17. Heltermaa sadam, väikelaevasadama ehitamine.

Ehitustööde omanikujärelevalvet osutatakse vastavalt Eesti Vabariigi Ehitusseadusele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.02. määrusele nr 30 ja muudele Ehitusseaduse rakendusaktidele ning vastavalt Eesti Vabariigi Teeseadusele ja selle rakendusaktidele.

Hankelepingu kestus kuudes: 47 kuud (sellest täitmise periood 23 kuud, puudustest teatamise ajavahemik 24 kuud).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.08.2008.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 04.08.2008.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“.

Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Aktsiaselts TELORA-E

  • Lepingu kuupäev: 28.08.2008