Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele – ehitustööde hankele nimetusega „Roomassaare sadama kai nr. 8 rekonstrueerimistööde teostamine“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Hankedokumentide taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumine esitada 31.03.2008.a. kell 10.00 AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, kontaktisik projektijuht Arvi Nõmm.

Hanke teostamise tähtaeg: 23.05.2008

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb rekonstrueerida Roomassaare sadama kai nr 8. Tööde aluseks on Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ poolt koostatud tööprojekt nr T-011-08 „Roomassaare sadama kai nr 8 rekonstrueerimine“.

Tööde käigus tuleb suurem osa kaist tõsta kõrgusele +1.5 m. Selleks tuleb kai raudbetoonist tugisein tõsta kõrgusmärgini +1.5 ja selle tagune kai osa täita täitepinnasega ja katta vastavalt asfaltkatte või betooniga. Kai edelapoolsesse külge jääb madalam kai osa, mis on varustatud trepi, kaldtee ja piirdega. Kai kirdepoolsesse otsa, slipi kõrvale jääb 6 meetri laiune kaldtee osa, mille kõrgus kai servas on 0.8 meetrit, mida vajadusel kasutatakse väiksemate aluste sildumiseks ja kauba laadimiseks. Liiklus kail saab olema ühesuunaline ja seega ehitatakse väljasõit kai edelapoolsest otsast.

Kai sildumisala varustatakse vendrite kinnituseks vajalike tsingitud terasaasadega, samuti sildumispollaritega iga 5 meetri järel, samuti redelite, tõkete jm.

Olemasolev elektrikilp tõstetakse ümber kai sissesõidu kõrvale (slipi ja kaldtee juures) ja lisaks paigaldatakse uus elektrikilp projekteeritava madalama kaiosa piirde kõrvale. Demonteeritakse vanad ja paigaldatakse uued valgustid koos postide ja jalanditega. Uue elektrikilbi kõrvale ehitatakse veevõtukoht koos vajaliku trassiga. Olemasolevast elektrikilbist kai servani paigaldatakse kaablirenn, et kilbist ja veevõtukohast laevadeni veetavad kaablid ja torud/voolikud oleksid kaitstud mehhaaniliste vigastuste eest ja ei takistaks inimeste liikumist. Haljasalale ehitatakse „tasku“ prügikonteinerite tarvis.

  • Võitja: AS Kuressaare Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 03.04.2008