Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele nimetusega „Rohuküla ja Heltermaa sadamate rekonstrueerimise süvendus- ja kaadamistöödega seotud seire teostamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.11.2008.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 17.11.2008.a. kell 14:05.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult ühel alljärgnevalt nimetatud viisil:
 paberkandjal hankija asukoha aadressil AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 või;
 elektronposti teel (PDF formaadis) elektronposti teel aadressile peeter@saarteliinid.ee või
 faksi teel numbrile + 372 453 0149;

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist;
lõpp: vastavalt sadama vee erikasutusloast tulenevatele tingimustele Rohuküla sadamas 2010.a. ja Heltermaa sadamas 2010.a.

Käesoleva teenuste tellimise riigihanke raames on hankijal vajalik sõlmida hankeleping(ud) järgmiste teenuste tellimiseks:
 Rohuküla sadama rekonstrueerimisel tehakse süvendustöid 2008.a. mahus kuni 37 000 m³. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt 15.06.2006.a. väljastatud vee erikasutusloale nr L.VT.EE-56789 ja Keskkonnaministeeriumi käskkirjale 14.03.2008.a. nr 247 „15.06.2006 väljastatud vee erikasutusloa nr L.VT.EE-56789 muutmine” on vajalik eelnimetatud vee erikasutusloa punkti 4.7. kohaselt süvendustööde ajal teostada hüdrograafilist, hüdrobioloogilist ja kalastiku seiret. Vee erikasutusloa punkti 4.8. kohaselt on vajalik teostada: 1) standartne meretaimestiku seire – pärast süvendustööde lõppemist ning süvendustöödele järgneval aastal; 2) põhjaloomastiku seire – süvendusele järgneva kahe aasta jooksul; 3) standartne kahe võrgujadaga kalastiku seire – üks kord süvendusele eelneval perioodil, ja järgneva aasta kevadel, suvel ja sügisel;
 Heltermaa sadama rekonstrueerimisel tehakse süvendustöid 2008.a. mahus kuni 80 000 m³. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt 15.06.2006.a. väljastatud vee erikasutusloale nr L.VT.EE-56770 on vajalik eelnimetatud vee erikasutusloa punkti 4.7. kohaselt süvendustööde ajal teha hüdroloogilist, süvendustöödele järgnevalt hüdrobioloogilist ja süvendustöödele eelnevalt ning järgnevalt kalastiku seiret. Vee erikasutusloa punkti 4.8. kohaselt teostada: 1) meretaimestiku seire – pärast süvendustööde lõppemist ning süvendustöödele järgneval kahel aastal; 2) põhjaloomastiku seire – süvendusele järgneva kahe aasta jooksul; 3) kalastiku seire – üks kord süvendusele eelneval perioodil, koheselt pärast süvenduse lõppemist ja järgneva kahe aasta kevadel, suvel ja sügisel; 4) heljumi kontsentratsiooni, vee läbipaistvuse, klorofülli ja biogeenide kontsentratsiooni seire – ruumilise jaotumise mõõdistused igal päeval (mõõtejaamade arv 6-8); 5) heljumi leviku seire – süvendamise eel ja süvendamise esimesel 3-5 päeval.

Pakkujal on õigus esitada osaline või täielik pakkumus, esitades pakkumuse: osalise pakkumusena seire teostamiseks üksnes Rohuküla sadamas, või osalise pakkumusena seire teostamiseks üksnes Heltermaa sadamas või täieliku pakkumusena seire teostamiseks nii Rohuküla kui Heltermaa sadamates.

Pakkumust võrdlemine, hindamine ja edukaks tunnistamine
Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
Hankija võrdleb ja hindab pakkumuste vastavust Hankedokumentides ja hanketeates ettenähtud tingimustele. Hankija võrdleb ja hindab pakkumuste maksumust eraldi Rohuküla ja Heltermaa sadamates teostatava seire osas.
Edukaks pakkumuseks tunnistatakse vastavaks tunnistatud pakkumus järgmiselt:
 hankijal on õigus tunnistada edukaks Rohuküla ja Heltermaa sadamates teostatava seire osas pakkumus, milles hankedokumentide Lisa 1 Vormi I punktis 5 ridadel 1 ja 2 nimetatud maksumused on mõlemad madalaimad (seega ka pakkumuse kogumaksumus (real 4) on madalaim);
 hankijal on õigus tunnistada edukaks Rohuküla sadamas teostatava seire osas pakkumus, milles hankedokumentide Lisa 1 Vormi I punktis 5 real 1 nimetatud maksumus on madalaim;
 hankijal on õigus tunnistada edukaks Heltermaa sadamas teostatava seire osas pakkumus, milles hankedokumentide Lisa 1 Vormi I punktis 5 real 2 nimetatud maksumus on madalaim.

  • Võitja: Tallinna Tehnikaülikool 21.11.2008; Tartu Ülikool 01.12.2008