Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele nimetusega „Virtsu sadama meteojaama ostmine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.11.2008.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 14.11.2008.a. kell 14:05.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Hanke teostamise tähtaeg
23.12.2008

Käesoleva asjade ostmise hanke raames soovib hankija osta asjad: uus (kasutamata) meteojaam koos reaalaja andmeside modemiga (koos spetsiaalse tarkvaraga) ja tarkvaraga andmete reaalajas esitamiseks internetikeskkonnas, mis vastavad hankedokumentides esitatud tehnilisele kirjeldusele (hankedokumentide Lisa 2. Automaatse meteojaama tehniline spetsifikatsioon).
Automaatne meteojaam peab olema iseseisev, kompaktne, kergekaaluline ja robustse konstruktsiooniga mõõteseade põhiliste meteoparameetrite mõõtmiseks. Mõõtejaam peab olema lihtsalt paigaldatav ja võimaldama mõõta seitset põhilist ilmanäitajat: tuule kiirus, puhangud ja suund, õhurõhk, õhutemperatuur, õhuniiskus ja sademed vihma näol. Andmete edastamine mõõtejaamast peab toimuma reaalajas, jaam saadab andmeid serverisse iga 5 minuti (intervall peab olema seatav) tagant, madalate jooksvate kuludega (näidata jooksvad sidekulud pakkumises). Side automaatse meteojaamaga peab toimima kahesuunaliselt, nii et mõõtejaam oleks tervenisti kontrollitav ja programmeeritav ka töötamise ajal. Andurid, andmekogur, modem jm aparatuur peab olema madala voolutarbega, mis võimaldaks selle vähemalt 14 päevast autonoomset opereerimist, mis tähendab et mõõteseade peab töötama ja edastama andmeid, juhuks kui elektritoide on katkenud. Tarkvaralahendus peab võimaldama mõõtejaama andmete kogumist andmebaasi ja reaalajas veebipõhist presenteerimist (realiseeritud spetsiaalse veebilehena), samuti võimaldama teha andmeridades ajaloolisi tagasivaateid. Mõõtekompleksi andmekogur ja tarkvara peavad võimaldama hilisemas etapis mereparameetrite, nagu veetaseme ja lainetuse, mõõteandurite lisamist. Automaatse meteojaama paigalduse, mõõtesüsteemi ja tarkvara häälestuse ning muud ekspluatatsiooniks vajalikud toimingud, teostab pakkuja. Andmete ajalugu peab olema jälgitav 10-20 päeva ulatuses.

  • Võitja: OÜ Ambeon

  • Lepingu kuupäev: 27.11.2008