Laenu võtmine investeeringute finantseerimiseks

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Laenu võtmine investeeringute finantseerimiseks”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelist piirmäära.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 11.09.2008.a., teate registreerimisnumber 108208.

1. Hankelepingu objektiks on laenulepingu sõlmimine 10 (kümneks) aastaks investeeringute finantseerimiseks summas 30 000 000 (kolmkümne miljoni) Eesti krooni ekvivalent Euros vastavalt Eesti Panga keskkursile. Laenusummat kasutatakse kaasfinantseeringuks 2008.aastal rahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti teostamiseks. Peamised rahastamis- ja maksetingimused:
1.1. Laenu valuuta: Euro;
1.2. Laenu intressimäär: muutuv intressimäär – Euro 6 (kuue) kuu EURIBOR, millele lisandub pakkuja marginaal;
1.3. Laenu tagasimakse graafiku tüüp: graafiku pikkus 120 (ükssada kakskümmend) kuud, põhiosa tagasimaksed võrdsete osamaksetena üks kord kuus 96 (üheksakümne kuue) kuu jooksul;
1.4. Laenu esimene põhiosa tagasimakse: novembris 2010.a.
1.5. Laenu tasuta (leppetrahvita) ennetähtaegse lõpetamise võimalus: 3-kuulise etteteatamise tähtajaga;
1.6. Laenu tagatis: ühishüpoteek summas 40 000 000 (nelikümmend miljonit) krooni Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa sadamatele.
1.7. Lepingutasu: Kuni 0,1 % laenusummalt; lepingutasu maksab laenusaaja laenusumma või selle osa väljavõtmise hetkel.
1.8. Laenu esimese osa väljamakse: hiljemalt 30.11.2008.a. Laenusaajal on õigus laenusumma välja võtta 12 kuu jooksul.

2. Hankemenetlusel osalemisest huvitatud isikutel on õigus Hankedokumentidega tasuta tutvuda hankija aadressil Rohu 5 Kuressaares (tööpäeviti kell 8-12 ja 13-16). Hankedokumentide väljastamiseks peab huvitatud isik (taotleja) saatma sellekohase vabas vormis teate taotleja ja selle esindaja kontaktandmetega (pakkuja ärinimi, registrikood, aadress, telefon, faks, e-posti aadress, esindaja ees- ja perekonnanimi) Hankija e-posti aadressile ylle[A]saarteliinid.ee või faksile +372 45 30 149. Eelnimetatud teates tuleb märkida, kas taotleja soovib Hankedokumentide väljastamist hankija asukohas Rohu 5 Kuressaares või posti teel, näidates vastava aadressi, millisele hankija postitab Hankedokumendid. Hankedokumentide väljastamise eest tasuda ei tule. Hankija asukohas Rohu 5 Kuressaares väljastatakse Hankedokumendid taotleja äriregistri B-kaardile kantud seadusjärgsele esindajale või taotleja esindajale esindusõigust tõendava dokumendi (volikirja) esitamisel. Taotleja soovil edastab hankija Hankedokumendid posti teel (tähtkirjaga, väljastusteatega) taotleja poolt punktis ülalnimetatud teates näidatud aadressile.

3. Pakkumuse võivad esitada ainult hankija poolt kvalifitseeritud taotlejad, kes on esitanud Hankijale hankemenetluses osalemise taotluse ja osaleja valifikatsiooni tõendavad dokumendid hankija poolt määratud tähtajaks ning kellele hankija on teinud pakkumuse esitamise ettepaneku. Hankemenetluses osalemise taotluse ja osaleja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg 20. oktoober 2008.a. kell 14.00

4. Osalemise taotlused ja pakkumused saata järgmisel aadressil: aktsiaselts Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819. Kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

5. Lisateavet ja täiendavaid dokumente ning pakkumuse koostamisel esilekerkinud küsimustele saab vastused järgmisel aadressil: aktsiaselts Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Villu Vatsfeld, tel. +372 45 30 143, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: villu[A]saarteliinid.ee.
Hankemenetluses osalemise taotluse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamisel saab vastused järgmisel aadressil: aktsiaselts Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

6. Pakkumuste esitamise tähtaeg ja pakkumuste avamise aeg määratakse hankija ja hankija valitud taotlejate kokkuleppel lähtudes riigihangete seaduse (RHS) § 35 lg. 5. Vastavalt RHS § 35 lg 5 väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse korral võib pakkumuste esitamise tähtaja määrata hankija ja hankija valitud taotlejate kokkuleppel, tingimusel et kõigil valitud taotlejatel on pakkumuste esitamiseks võrdselt aega. Kui kokkulepet ei saavutata, on pakkumuste esitamise tähtaeg 14.11.2008.a. kell 14.00 ja pakkumuste avamise aeg 14.11.2008.a. kell 14.10. Hankija soovib eelnimetatud kuupäeva hankija ja valitud taotlejate kokkuleppel muuta varasemaks RHS § 35 lg 5 alusel, kuna hankijale on vajalik laenu esimese osa väljamakse hiljemalt 30.11.2008.a.

7. Hankija peab mitte enam kui 10 (kümne) päeva jooksul pakkumuste avamise päevast pakkujatega läbirääkimisi, et kohandada pakkumusi vajaduse korral hanketeates ja Hankedokumentides sätestatud nõuetele ning valida välja edukas pakkumus. Läbirääkimiste ajal tagab hankija kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet diskrimineerival viisil, mis võiks anda ühele pakkujale eelise teiste ees. Läbi võib rääkida nii laenulepingu tingimuste kui ka hinna osas. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel ning läbirääkimiste käigus selgitatakse kvalifitseerunud pakkujate seast välja madalaima hinnaga = Euro 6 (kuue) kuu EURIBOR, millele lisandub panga marginaal, pakkumus ja see tunnistatakse edukaks pakkumuseks. Juhul, kui pakkujad pakuvad võrdset marginaali, võrreldakse ja võetakse arvesse ka lepingutasusid.

  • Võitja: AS SEB Pank

  • Lepingu kuupäev: 27.11.2008