Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Laaksaare sadama rekonstrueerimine koos Piirissaare sadama juurdepääsukanali kordussüvendusega. Omanikujärelevalve teenus“.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise aeg:
algus: 01. august 2008.a.
lõpp: 20. detsember 2008.a.

Omanikujärelvalve teenus peab katma järgmised rekonstrueerimistööde osad:
Piirissaare ja mandri vahelise laevaühenduse parendamiseks ehitab riik uue parvlaeva, millise parameetrite järgi on koostanud OÜ Corson Laaksaare sadama rekonstrueerimise tööprojekti. Ette on nähtud parvlaevale uus kai pikkusega ca 50 m ning kai pikkusega ca 38 m muudele laevadele. Lisaks ehitatakse uuele parvlaevale hüdrauliline kaldaramp. Kaldarambi kõrval asub slipp ujuvvahendite vette laskmiseks ja hõljuki maale pääsemiseks.
Sadamas on ettenähtud ehitada lainemurdja väikelaeva sildade kaitseks, akvatoorium ja sissesõidukanal süvendatakse.
Reisijate teenindamiseks ehitatakse väike tagasihoidlik sadamahoone, rajatakse puurkaev, vee- ja kanalisatsioonitrassid, puhastusseade ja uus elektrivõrk. Kogu sadama territoorium heakorrastatakse ( muru, betoonplaadid ja asfalt ) ja piiratakse aiaga.
Sadama akvatooriumit ja sissesõidukanalit süvendatakse.
Piirissaare sadama juurdepääsukanal (pikkusega 1100 m) kordussüvendatakse.
Omanikujärelvalve teenuse osutaja peab pidevalt olema kursis ehitus- ja rekonstrueerimistöödega, viibima Laaksaare sadamas ja Piirissaarel (tööde perioodil) vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord nädalas, lisaks viima läbi iganädalased objektinõupidamised ja protokollima need.
Juhul kui ehitustegevuse käik nõuab järelevalve sekkumist muul ajal, peab ta olema kättesaadav tööde ülevaatamiseks hiljemalt ühe (1) tööpäeva möödudes.
Ehitustööde teostamise koht: Laaksaare sadam (Meeksi vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik) ja Piirissaare sadam (Piirissaare vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik).

Omanikujärelvalve peab täitma kõiki omanikujärelvalve teostaja kohustusi, mis tulenevad hankedokumentidest, Ehitustöövõtulepingu Lepingutingimustest, Ehitusseadusest, selle rakendamisaktidest ning muudest ehitusvaldkonda ning veeteid ja sadamaid reglementeerivatest Eesti Vabariigi riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.07.2008.a. kell 13:00.
Pakkumuste avamise aeg 21.07.2008.a. kell 13:05.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid (Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimise projekti number 3.4.0100.08-0001.).

  • Võitja: AS Telora-E

  • Lepingu kuupäev: 30.07.2008