Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Heltermaa sadama kai nr 1 ja Rohuküla sadama kai nr 7 kaldarampide rekonstrueerimiseks projekteerimistööde teostamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Konsultandil (pakkujal) tuleb hankelepingu täitmisel koostada vastavuses hankedokumendi (lühendatult HD) ja selle lisadega, sealhulgas hankedokumendi Lisaga 3 – Tehniline kirjeldus (mille koosseisu kuuluvad tehnilise kirjelduse dokumendid on nimetatud hankedokumendi punkti 6 alapunktis 6.3.) Heltermaa sadama kai nr 1 ja Rohuküla sadama kai nr 7 kaldarampide rekonstrueerimiseks järgmised tööprojektid:
1) Heltermaa sadama kai nr 1 kaldarambi rekonstrueerimise tööprojekt;
2) Rohuküla sadama kai nr 7 kaldarambi rekonstrueerimise tööprojekt,
edaspidi nimetatud ka „Töö”.

Töö teostamise aeg:
algus – koheselt peale hankelepingu sõlmimist,
lõpp – Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 02. märtsil 2015.a.

Tööprojektide alusel teostatava kaldarampide rekonstrueerimise tagajärjel on parvlaevadel MM 90 FC (või analoog) võimalus kasutada Heltermaa kai nr 1 ja Rohuküla kai nr 7. Täna on mõlemas sadamas vaid üks nendele laevadele sobiv kaldaramp, mistõttu kaldarambi tehnilise rikke korral võib parvlaevaliiklus katkeda. Seega on eesmärgiks sadamate töökindluse suurendamine ning parvlaevaliikluse häireteta tagamine.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumendi väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle[A]saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle[A]saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.12.2014.a. kell 11:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing EstKONSULT

  • Lepingu kuupäev: 03.12.2014