Hankemenetluse teade!

Käesolevaga kutsume Teid osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Heltermaa väikelaeva sadama ehitamine. Teenindushoonete rekonstrueerimine.”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud siseriiklikus piirmäärast ja rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Ehitustööde teostamise koht: Hiiu maakond, Pühalepa vald, Heltermaa küla, Heltermaa sadam.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist;
lõpp: hiljemalt 30. juuni 2010.a.

Käesoleva ehitustööde hanke raames rekonstrueeritakse Heltermaa väikelaeva sadama teenindushooned (osaliselt sadamahoone ja abihoone), mis on vajalikud väikelaevasadamale tugiteenuste osutamiseks, ilma milleta ei ole võimalik sadama täisväärtuslik ekspluateerimine. Sadamahoonel vahetatakse osaliselt avatäited, asendatakse osaliselt ripplaed ja põrandakatted, uuendatakse seinte viimistlus nii sees kui väljas. Rekonstrueeritakse osaliselt soojaveesüsteem.
Abihoonel asendatakse osaliselt aknad, uksed ja väravad, täiendatakse vee- ja küttevarustust.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.04.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 09.04.2010.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: OÜ Primus PR

  • Lepingu kuupäev: 16.04.2010