Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Hoovuse ja meretaseme mõõteseadme SeaGuard paigaldamine Sõru sadamas on-line mõõterežiimis”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Sõru sadam, Emmaste vald, Hiiu maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 31.12.2014.a.

Käesoleva hanke raames on hankijal vajalik hoovuse ja meretaseme mõõteseadme SeaGuard paigaldamiseks Sõru sadamas on-line mõõterežiimis osta alljärgnevad asjad ja tellida teenus:
– veealune andmeside ja elektritoite kaabel 150m mõõteseadmele SeaGuard;
– rakis mõõteseadme SeaGuard stabiilseks paigaldamiseks merepõhja, sügavusele 4-6m;
– reaalaja andmekogur ja andmeside modem koos spetsiaalse tarkvaraga;
– tarkvara andmete reaalajas (5 minutilise intervalliga) esitamiseks internetikeskkonnas;
– mõõteseadme SeaGuard paigaldamine Sõru sadama sissesõidu lähedusse ja mõõtesüsteemi häälestus;
mis peavad vastama hankedokumentides esitatud tehnilisele kirjelduse tingimustele (Hankedokumentide Lisa I. Tehniline kirjeldus).

Hoovuste ja meretaseme mõõtesüsteem mis baseerub multiparameetrilisel mõõteplatvormil SeaGuard (TTÜ Meresüsteemide Instituut), peab olema autonoomne ja robustse konstruktsiooniga mõõteseade põhiliste hüdrodünaamiliste parameetrite mõõtmiseks. Mõõtesüsteem tuleb paigaldada Sõru sadama sissesõidu faarvaatri vahetusse lähedusse ca 150m kaugusele Sõru sadama väravast Soela väina suunas. Mõõtesüsteemi eesmärgiks on registreerida ja edastada reaalajas hoovuse kiiruse ja suuna ning meretaseme andmeid. Mõõdetavateks kaasparameetriteks peavad veel olema merevee temperatuur ja soolsus ning lainetuse kõrgus ja periood. Andmete edastamine mõõteseadmest SeaGuard peab toimuma reaalajas, veealuse kaabliga sadamakaile ja sealt juhtmevaba lahendusega maapealsesse serverisse. Mõõteseade peab saatma andmeid serverisse etteantava intervalli (tüüpiliselt 5 minutit, aga peab olema vabalt seadistatav) tagant, madalate jooksvate sidekuludega (näidata jooksvad sidekulud pakkumuses). Andmeside hoovuste mõõtesüsteemiga peab toimima kahesuunaliselt, nii et mõõtesüsteem oleks seadistatav ka töötamise ajal. Kogu mõõtesüsteem peab olema madala voolutarbega, mis võimaldaks selle vähemalt 7 päevast autonoomset
opereerimist, mis tähendab, et mõõteseade peab töötama ja edastama andmeid, juhuks kui
tsentraalne elektritoide on katkenud.

Paigaldatav hoovuste ja meretaseme mõõteseade tuleb ühendada ja integreerida ühtseks süsteemiks olemasoleva Sõru Automaatne Ilmajaamaga, nii et hoovuseandmete esitamine toimuks läbi praegu toimiva veebirakenduse http://on-line.msi.ttu.ee/soru/ .
Hoovuste ja meretaseme mõõtesüsteemi tarkvaralahendus peab võimaldama mõõtejaama andmete kogumist andmebaasi ja reaalajas veebipõhist näitamist AS Saarte Liinid kodulehel.

Tarkvara peab võimaldama teha graafiliselt andmeridade ajaloolisi tagasivaateid samalt
veebilehelt. Mõõtesüsteemi poolt mõõdetud andmed peavad olema reaalajas kättesaadavad AS Saarte Liinid kodulehel www.saarteliinid.ee rubriigis “Ilm sadamates”. Hoovuste ja meretaseme mõõteseadme paigalduse, mõõtesüsteemi komplekteerimise ja tarkvara häälestuse ning muud ekspluatatsiooniks vajalikud toimingud, teostab pakkuja.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile meelika@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.10.2014.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Ambeon

  • Lepingu kuupäev: 05.11.2014