Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Investeerimislaenu võtmine”.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 25.10.2011.a., muudatus 28.10.2011.a. (riigihanke viitenumber 127834).
Rahastamisallikas: hankija omavahendid.

Hankelepingu kestus 120 kuud.

Riigihange korraldatakse hankelepingu sõlmimiseks.

Eduka pakkumuse esitanud pakkujaga (Laenuandjaga) sõlmitava hankelepingu tingimused, sealhulgas hankelepingu alusel teostatavate maksete kord ja maksetingimused, millistega tuleb pakkujal arvestada pakkumuse koostamisel, on järgmised:
1. Laenuandja annab Laenusaajale laenu, laenusumma on 2 000 000 EUR (kaks miljonit eurot).
2. Laenulepingu kestus on 120 (ükssada kakskümmend) kuud.
3. Laenu intressimäär arvestatakse aastapõhiselt.
4. Laenu intressimäär kujuneb muutuva intressimäära – 6 (kuue) kuu EURIBOR ja sellele lisanduva pakkuja intressimarginaali summana.
5. Juhul kui laenu väljastamine kestab kauem kui 12 (kaksteist) kuud, on pakkujal õigus nõuda kohustistasu Lepingu kestel kasutamata laenusumma osalt lisaks tegelikult kasutatud laenusummalt arvestatavale laenuintressile.
5.1. Laenu kohustistasu määr arvestatakse aastapõhiselt.
5.2. Laenu kohustistasu maksimummäär on fikseeritud, kuid mitte suurem, kui 0,3 % (null koma kolm protsenti) aastas kasutamata laenusummalt.
6. Laenuandjal on õigus küsida Lepingu sõlmimisel ühekordset lepingutasu, kuid mitte rohkem, kui 0,1 % laenusummast.
7. Hankijal on alates 01.02.2016.a. võimalik laenuleping 3-kuulise etteteatamisega tasuta (sealhulgas leppetrahvita) ennetähtaegselt lõpetada, tasudes kogu põhivõla jäägi ja tegelikult laenuvõlgnevuselt arvestatud intressivõla jäägi.
8. Laen väljastatakse osadena vastavalt Laenusaaja poolt lihtvormis esitatud maksetaotlustele.
9. Laenusumma väljastamise tähtaeg on 31.12.2013.a.
10. Laenu esimene põhiosa tagasimakse toimub jaanuaris 2014.a. Laenu tagastamine toimub igakuiste võrdsete põhiosa maksetena summas 190 000 EUR (ükssada üheksakümmend tuhat eurot) aastas perioodil 2014.a.-2018.a. ja 350 000 EUR (kolmsada viiskümmend tuhat eurot) aastas perioodil 2019.a.-2021.a.
11. Hankelepingu täitmisele kehtiv tingimus: pakkuja (või partner) peab igapäevaselt pakkuma jaepangandusteenuseid Eesti Vabariigis, omades antud piirkonnas vähemalt ühte (1) regulaarselt avatud pangakontorit ning pakkujal peab olema välja arendatud toimiv internetipank.
12. Laenulepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Laenu tagatis: pakkuja nõudmisel seab hankija hankelepingust (laenulepingust tulenevate pakkuja (laenuandja) nõuete tagamiseks ühishüpoteegi summas kuni 2 700 000 EUR (kaks miljonit seitsesada tuhat eurot) esimesele vabale järjekohale hankija omandis olevatele kinnistutele: 1) kinnistu nimetusega Virtsu sadama, mis on kantud Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna Lääne kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr. 1046932, 2) kinnistu nimetusega KUIVASTU SADAMA, mis on kantud Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna Saare kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr. 1010234, 3) kinnistu nimetusega ROHUKÜLA SADAM, mis on kantud Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna Lääne kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr. 862832, 4) kinnistu nimetusega Heltermaa sadam, mis on kantud Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna Hiiu kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr. 896333, 5) kinnistu nimetusega Virtsu sadama laiendus, mis on kantud Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna Lääne kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr. 1649732.
Kõik laenu tagatise seadmisega (ühishüpoteek summas kuni 2 700 000 EUR vastavalt eeltoodule) seotud kulud (sealhulgas notari tasu, riigilõiv) kannab pakkuja.
Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.riik.ee. Hankija laeb riigihangete registri veebilehele üles ka selgitused ja vastused hankemenetluse käigus esitatud küsimustele, vajadusel samuti hankedokumentide muudatused ja registreerunud pakkujad saavad need riigihangete registri veebilehelt alla laadida. Hanke juurde registreerunud isikud saavad hankedokumentide tühistamise või hankedokumentide lisamise kohta registrilt automaatteavituse. Ainult hanke juurde registreerunud isikud saavad teavitusi hanke kohta.
Hankija poolt esitatud kvalifitseerimistingimused ning nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamisele ja esitamisele on sätestatud hanketeates ja hankedokumendis „Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise alused, nõuded pakkuja kvalifikatsioonile, pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad dokumendid”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle@saarteliinid.ee (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.12.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 05.12.2011.a. kell 14:10.

  • Võitja: Danske Bank A/S Eesti filiaal

  • Lepingu kuupäev: 30.12.2011