Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Kihnu sadam, kai nr 3 rekonstrueerimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Kihnu sadam, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist, eeldatavalt 06.06.2011.a.
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 05.08.2011.a.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb rekonstrueerida avariiline Kihnu sadama kai nr 3. Avarii käigus 18. nädala alguses sai tugevalt kahjustada kai 24 meetri pikkune lõik, mille ulatuses on purunenud ankrutõmbid ja kaitala, deformeerunud on jaotusvöö ja rattapiirded. Avariijärgselt demonteeriti prožektormast koos vundamendiga, üks elektrikilp, 15 betoonplaati (2×6 m) ning kaevati välja täitepinnast koguses ligikaudu 100 m3, et vältida kai edasist purunemist.
Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb teostada töid kahes etapis. I etapis teostatakse terveks jäänud kaiosa ankrutõmbide (14 tk) kontroll ning vajadusel tugevdatakse tõmbi keevituskohale lisavarraste keevitamise teel. II etapis taastatakse avariiline kaiosa, mille käigus teostatakse vajalikud kaevetööd, asendatakse kahjustunud sulundsein, jaotusvöö ja ankurdus (merepoolses otsas) uutega, ehitatakse uus raudbetoonist kaitala koos kai varustusega, teostatakse täitetööd ning taastatakse katendid. Purunenud kai esine veeala puhastatakse ehitustööde ajal sinna varisenud materjalidest ja setetest. Tarnitavate ja paigaldatavate metallkonstruktsioonide maht on ligikaudu 30 tonni ja monoliitbetooni tööde maht ligikaudu 33 m3.
Samuti tuleb Töövõtjal enne ehitustöödega alustamist koostada EstKONSULT OÜ töö nr B124 „Kihnu sadama kai nr 3, Ekspertiis ja tehniline eskiisprojekt, I köide, Tarindid”, Tallinn, mai 2011, alusel konstruktiivne tööprojekt.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile arvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.05.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 30.05.2011.a. kell 14:10.

  • Võitja: Aktsiaselts Merko Infra (juhtiv partner) ja Aktsiaselts MERKO EHITUS

  • Lepingu kuupäev: 02.06.2011