Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kihnu sadama kai nr 2 rekonstrueerimine ja süvendustööd”.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 05.07.2011.a., riigihanke viitenumber 126285.

Rahastamisallikas: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid, hankija omavahendid.

Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt „Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine“ Struktuuritoetuste riikliku registri tunnusnumber 3.4.0101.11-0011.

Hankelepingu kestus 793  päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 63 päeva ja Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb rekonstrueerida Kihnu sadama kai nr 2 ja teostada sadama sissesõidukanali süvendustööd.

Ehitustööde tehniliseks kirjelduseks on EstKONSULT OÜ poolt koostatud põhiprojekt, töö nr B001 Tallinn 2010 ja töö nr B117 Tallinn 2011, köited V-15,  V-2 ja V-1.

Kai rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse betoonkõrgendused kai nr 2 ääretalale, millele paigaldatakse pollarid. Kai vendrid asendatakse uutega ning kaiäärne äravajunud katend taastatakse.  Kai nr 2 pikkus on 85 m. Betoonkõrgenduste maht on 2,1 m3, taastatava betoonkatendi maht on ligikaudu 480 m2. Kihnu sadama sissesõidukanali süvendustöid teostatakse mahus 2900 m3, garanteeritud sügavusega -4,5 m.

Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.riik.ee. Hankija laeb riigihangete registri veebilehele üles ka selgitused ja vastused hankemenetluse käigus esitatud küsimustele, vajadusel samuti hankedokumentide muudatused ja registreerunud pakkujad saavad need riigihangete registri veebilehelt alla laadida. Hanke juurde registreerunud isikud saavad hankedokumentide tühistamise või hankedokumentide lisamise kohta registrilt automaatteavituse. Ainult hanke juurde registreerunud isikud saavad teavitusi hanke kohta.

Hankija poolt esitatud kvalifitseerimistingimused ning nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamisele ja esitamisele on sätestatud käesolevas hanketeates ja hankedokumendis „Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise alused, nõuded pakkuja kvalifikatsioonile, pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad dokumendid“.

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle@saarteliinid.ee (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee). Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles. Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.08.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 16.08.2011.a. kell 14:10.

  • Võitja: Insenerehituse AS

  • Lepingu kuupäev: 08.09.2011