Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, kai nr 2 rekonstrueerimine”.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 12.05.2011.a., riigihanke viitenumber 125307.
Rahastamisallikas: EL Ühtekuuluvusfondi vahendid, hankija omavahendid.
Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr. 3.3.0100.08-0001.

Hankelepingu kestus 870 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 140 päeva ja Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Käesoleva ehitustöö hanke raames rekonstrueeritakse olemasolev kai nr 2 uute parvlaevade (tüüp MM 90 FC) jaoks. Selleks tuleb valmistada ja paigaldada uus kaldaramp koos rambialuste vaia- ja betoonitööde teostamisega. Rambi alla tehakse graniitkividega kindlustatud nõlv. Vahetatakse välja olemasolev kaivarustus plaatvendrite vastu, paigaldatakse täiendavad pollarid. Rajatakse kai otsa vaiadele toetuv paal, millega kujuneb kai pikkuseks 112,5 m. Olemasoleva gravitatsioonitüüpi kai kaitseks rajatakse monoliitsest raudbetoonist erosioonikaitseplaat. Olemasolev kai nr 1 otsas paiknev tulepaak tõstetakse ümber ehitatavale paalile.
Hankeleping hõlmab olemasolevat kaid nr 2 koos seal asuva kaldarambi ringiehitamisega. Kai pikkus koos rajatava paaliga on 112,5 m, garanteeritud vee sügavus -5,2 m. Metallist kaldarambi mõõdud on 9,0×15,6 m. Plaanitavate süvendustööde maht on ca 2200 m³. Rajatava erosioonikaitseplaadi maht on 1475/680 m²/m³. Uuendatakse kai valgustus, paigaldatakse kai peajaotuskeskus ja laeva elektrikilp. Kaile paigaldatakse laeva veevõtupunkt.

Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.riik.ee
Hankija laeb riigihangete registri veebilehele üles ka selgitused ja vastused hankemenetluse käigus esitatud küsimustele, vajadusel samuti hankedokumentide muudatused registreerunud pakkujad saavad need riigihangete registri veebilehelt alla laadida. Hanke juurde registreerunud isikud saavad hankedokumentide tühistamise või hankedokumentide lisamise kohta registrilt automaatteavituse.
Ainult hanke juurde registreerunud isikud saavad teavitusi hanke kohta, samuti esitada hankes küsimusi.
Hankija poolt esitatud kvalifitseerimistingimused ning nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamisele ja esitamisele on sätestatud käesolevas hanketeates ja hankedokumendis „Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise alused, nõuded pakkuja kvalifikatsioonile, pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad dokumendid”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.06.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 21.06.2011.a. kell 14:10.

  • Võitja: OÜ Astlanda Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 20.07.2011