Hankemenetluse teade (115614)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, väikelaeva sadama ehitamine. Akvatooriumi süvendamine.”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 01.12.2009.a., teate registreerimisnumber 115614.

Ehitustööde teostamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Kuivastu väikelaevasadama süvendustööde kohta on koostatud täpsustatud tööprojekt, mis määratleb konkreetselt väljakaevatava pinnase mahu. Geotehnilised tingimused on keerulised (raskesti süvendatavad kihid) vastavalt teostatud geotehnilistele uuringutele. Süvendatava mahu jagunemist erinevateks kategooriateks ei ole süvendusprojektis hinnatud, juhinduda tuleb joonistel esitatud andmetest, geotehnilistest uuringutest ja geodeetilisest / hüdrograafilisest mõõdistusest. Hankelepingu täitmise tulemusena peab tekkima akvatoorium, kus vee sügavus on madalamas osas -2,5 m ja sügavamas osas – 3,5 m. Kuna merepõhjast võetakse valdavalt välja lubjakivi, tuleb see ladustada kaldale Tellija poolt määratavasse piirkonda.

Kuivastu sadama väikelaevasadama süvendustöid tuleb teostada vastavalt AS Merin tööprojektile nr 703, november 2009.
Süvendatava ala kogupind on ca 11 400 m² ja süvendusmaht kokku ca 22 700 m³.
Süvendataval alal on teostatud geotehnilised uuringud IPT Projektijuhtimine OÜ poolt 2005.a., töö nr 05-04-0487 KU ja OÜ REI Geotehnika poolt novembris 2009.a., töö nr 2613-09.
Koostatud on ala täpsustatud geodeetiline mõõdistus.

Hankelepingu kestus päevades: 90 (sellest Tööde Täitmisaeg 90 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.12.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 28.12.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Insenerehituse AS

  • Lepingu kuupäev: 29.01.2010