Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadam, väikelaevasadama ehitamine”.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 29.04.2011.a., riigihanke viitenumber 125059.

Ehitustööde teostamise koht: Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Kuivastu sadam.

Hankelepingu kestus 1045 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 315 päeva ja Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb ehitada Kuivastu väikelaevasadam. Muulid rajatakse monteeritavatest raudbetoonelementidest, millised on Tellijal olemas ning merepoolne nõlv rajatakse graniitkividest. Väikelaevade veeskamiseks ehitatakse slipp.
Rekonstrueeritakse väikelaevasadama hoone, hoone soojustatakse, välistrassid ja puhastusseade uuendatakse. Paigaldatakse kaks ujuvkaid kumbki pikkusega 36 m kokku 34 sildumiskohaga, lisaks 14 sildumiskohta väikelaevasadama põhikaide ääres. Väikelaevasadam varustatakse navigatsioonisüsteemiga. Kogu territoorium heakorrastatakse koos sadama tööks vajaliku hoiuplatsiga.
Vastavalt finantseerimisvõimalusele on ehitustööd viidud kahte etappi, s.t. I etapp 2011.a. ja II etapp 2012.a., tähtaeg 31.mai 2012.a.

Väikelaevade sadam on vastavalt plaanilisele lahendusele ettenähtud rajada Kuivastu sadama akvatooriumi lõunapoolsesse ossa, piirnedes parvlaeva ooteala ja sadamahoonega. Merepoolt on väikelaevasadama akvatoorium kaitstud muulidega, mis muudab sadama väga turvaliseks. Veesügavus 2,5 – 3,5 m. Väikelaevadel on võimalik seista kas ujuvkaide ääres või kaitsemuulide siseküljel. Sadamasse tuleb väikelaevade tankimisseade, kaid on varustatud vee ja elektriga. Rekonstrueeritakse väikelaevasadama hoone, selle välistrassid ja puhastusseade, territoorium heakorrastatakse.

Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.riik.ee

Hankija laeb riigihangete registri veebilehele üles ka selgitused ja vastused hankemenetluse käigus esitatud küsimustele, vajadusel samuti hankedokumentide muudatused ja saadab need riigihangete registri veebilehel registreerunud pakkujatele e-posti teel (registri veebilehe kaudu).

Hankija poolt esitatud kvalifitseerimistingimused ning nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamisele ja esitamisele on sätestatud riigihangete registris avaldatud riigihanke nr 125059 hanketeates ja hankedokumendis „Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise alused, nõuded pakkuja kvalifikatsioonile, pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad dokumendid”.

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile jalmar@saarteliinid.ee (kontaktisik: Jalmar Jõksi, tel. 372 51 48 977, faks +372 45 30 149, e-post: jalmar@saarteliinid.ee).

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 10.06.2011.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Konsortsium Insenerehituse AS, OÜ RTS Infraehitus

  • Lepingu kuupäev: 06.07.2011