Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas asjade ostmise hankes nimetusega „Kuivastu sadam, väikelaevasadama ruumide sisustuse soetus I”
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: asjad tuleb Ostjale üle anda: sauna sisustus hiljemalt 30.05.2012.a; teenindusruumi sisustus hiljemalt 15.06.2012.
Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: Käesoleva asjade ostmise hanke raames soovib hankija osta asjad, mis on vajalikud rekonstrueeritava sadamahoone väikelaevasadamat teenindavate ruumide sisustamiseks s.h kontoriruumi mööbel, WC-de ja saunakomplekside sisustus. Kaup tarnida aadressile: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 148 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.05.2012.a. kell 11:00.

  • Võitja: Aktsiaselts Papera Mööblimaja

  • Lepingu kuupäev: 10.05.2012