Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Kuivastu sadam, väikelaevasadama teenindusruumi ehitamine”
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 31.05.2012.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: Käesoleva ehitustöö hanke raames on sadamahoonesse vastavalt OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt põhiprojektile „Saaremaa, Muhu vald, Kuivastu küla Kuivastu sadamahoone väikelaevade sadama teenindusruum” ette nähtud olemasoleva endise piletimüügikassa ja ootesaali arvelt teenindusruumi ehitamine. Selleks tuleb konstruktsioone lammutada ja uusi juurde ehitada. Viimistlus tuleb teostada vastavalt arhitekti poolt antud lahendusele (arhtekt M.Tääker`i projekt „Kuivastu väikelaevasadama ja politseimaja osaline rekonstruktsioon, arhitektuurne osa, planeering, teenindusruumid, fassaadide plaadistus). Ruum varustatakse kütte, ventilatsiooni ja elektriga. Pakkumisega tuleb esitada ka hoone välised tööd, pos 57 kuni 60. Pakkumises tuleb lähtuda töömahuloendist: „Kuivastu sadam, väikelaevasadama teenindusruumi ehitamine”.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@]saarteliinid.ee
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Juhised pakkujale koos lisadega”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused fakiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.04.2012.a kell 14.00.
Pakkumuste avamise aeg 02.04.2012.a kell 14.10.

  • Võitja: Hankemenetlus lõppenud RHS § 29 lg 3 p 5 alusel.