Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Kuivastu sadama kai nr 1 täiendav vendrikaitse”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise asukoht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Hanke lühikirjeldus ja eesmärk:
Hankija eesmärgiks on tõhusa ja ohutu vendrikaitse ehitamine Kuivastu sadama kail nr 1 parvlaevade sildumiseks. Kuivastu sadama kai nr 1 merepoolses otsas asuvad praegu kaks AN1000 vendrit ja üks SD500 vender, mis on tugevate lõunakaare tuulte korral parvlaevade juhuslike otsasõitude tõttu purunenud. Kail nr 1 ülejäänud vendrikaitseks on 8 vendrikomplekti: ühes komplektis kaks vertikaalselt paigutatud vendrit SCN 700 E1,0 esipaneeliga 1,4×3,9 meetrit, mis on heas seisukorras. Kai nr 1 vastasküljel asuval kail nr 2 on AN1000 vendrite asemel kasutatud kai nurgas topelt plaatvendrite komplekti. AS Saaremaa Laevakompanii parvlaevade kaptenitelt on tulnud ettepanek kail nr 1 AN1000 vendrid asendada esipaneeliga plaatvendritega SCN 700 E1,0 (või sellega samaväärne), mis on ennast hästi õigustanud. Selleks, et SCN 700 E1,0 (või sellega samaväärne) vendrikomplektid paigaldada, tuleb olemasolevale kaiseinale rajada raudbetoonist vendritugi mahuga 14,1 m³, betooni klass C35/45, külmakindlusklass KK4.
Betoonkõrgenduse sarrused ühendatakse olemasoleva raudbetoonist konstruktsioonide sarrustega ja ankurdatakse olemasolevate raudbetoonist konstruktsioonidega keemilise massiga HILTI HIT-RE500 (või sellega samaväärne).
Rajatava vendritoe läheduses paiknevad kaablitrassid (tugev- ja nõrkvool sh fiiberoptika) ja kaablikanalisatsiooni KKS-tüüpi kaev. Kaablitrasse ja kaevu ümber ei tõsteta, raudbetoonist vendritoe rajamisel tuleb arvestada kaablikaevu paiknemise ja gabariitidega ning kaevetööde käigus lahtikaevatavad trassid, mis võivad jääda rajatava vendritoe betoonmassiivi sisse, kaitstakse täiendavate kaablikaitsehülssidega.
Tööde teostamise aluseks on EstKONSULT OÜ töö nr B511 „Kuivastu sadama kai nr 1 vendrikaitse rekonstrueerimine” tööprojekt, Tallinn märts 2015. Muudatus A 19.03.2015 ja 23.03.2015.

Hanke teostamise aeg:
Algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
Lõpp: 4 kuud hankelepingu sõlmimisest.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest.
Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.03.2015.a. kell 14:00.

  • Võitja: Aktsiaselts Raunopol

  • Lepingu kuupäev: 15.04.2015