Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu sadama, kai nr 2 ja Virtsu sadama, kai nr 4 rekonstrueerimise projekteerimise teenuse tellimine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Teenuse osutamise koht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond ja Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond.

Uurimis- ja projekteerimistööde tulemusena peavad valmima hüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimisprojektid Kuivastu sadama kai nr 2 ja Virtsu sadama kai nr 4 kohandamiseks parvlaevadele MM FC 90 (Muhumaa ja Saaremaa).
Uuringud hõlmavad tuukriuuringuid kaide ja akvatooriumi põhja seisukorra kaardistamiseks ning hüdrograafilist mõõdistust. Kaid tuleb varustada sobivate vendritega. Ette näha rambi esise ja kai äärse akvatooriumi põhja kaitsmine betoonist erosioonitõkkega, mille laius peab tagama betoonmassiividest gravitatsioonikai püsivuse. Projekteerida tuleb laevale sobivad kaldarambid. Kuivastu sadamas tuleb olemasoleva kai otsa projekteerida terastoruvaiadele toetuv monoliitsest raudbetoonist paal. Paali peale tuleb ringi paigutada tulepaak nr 795. Töö mahtu kuulub elektrivarustuse projekti koostamine. Ehitusprojekt töötada välja vastavalt kehtivatele seadustele ja normdokumentidele ning vastavalt AS Saarte Liinid poolt koostatud rekonstrueerimise lähteülesandele ja Muhu ning Hanila Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustele.
Lõppeesmärgiks on ehitusloa taotlemine rekonstrueerimistööde ehitushanke läbiviimiseks.

Hankelepingu kestus kuudes: 4 kuud.

Hankedokumendid väljastame elektrooniliselt (e-posti teel) taotlejale tema nõudmisel.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn 93819, Saare maakond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.12.2010.a. kell 14.00.
Pakkumuste avamise aeg 06.12.2010.a. kell 14.10.

  • Võitja: OÜ Merin

  • Lepingu kuupäev: 27.12.2010