AS Saarte Liinid teeb ettepaneku osaleda alla lihthanke piirmäära jäävas riigihankes nimetusega
„Kuivastu sadamasse multifunktsionaalse töömasina ostmine koos tööorganitega“ (edaspidi
riigihange) ning esitada pakkumus vastavalt riigihanke alusdokumentides (edaspidi ka RHAD)
sisalduvatele tingimustele.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta jääb alla riigihangete seaduse (edaspidi
RHS) § 14 lg 1 p 2 sätestatud võrgustikusektori hankija sõlmitava asjade ja teenuste hankelepingu
lihthanke piirmäära (60 000 eurot).
AS Saarte Liinid RHS § 5 lg 3 p 3 nimetatud võrgustikusektori hankijana ei ole kohustatud
käesoleva riigihanke läbiviimisel kohaldama RHS-is sätestatud menetlusreegleid ning juhindub
RHS-is sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ja AS Saarte Liinid hankekorrast
(ostumenetluses läbiviidav riigihange). Hankija juhindub RHS-is sätestatud menetlusreeglitest,
kui neile on RHAD-is otseselt viidatud.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Käesoleva riigihanke esemeks on oleva Kuivastu sadamat teenindama hakkava, täielikus
kasutusvalmiduses multifunktsionaalse töömasina ja selle tööorganite (universaalkopp
(hammustav), lumesahk V-kujuline koos kummiterade komplektiga, muruniiduk, trummelniiduk,
liivataja) tarne, kasutusjuhendite üleandmine ja Tellija personalile kasutajakoolituse läbiviimine
Kuivastu sadamas ning garantiikohustuste täitmine vastavalt RHAD-is sätestatud tingimustele.
Riigihanke objekti aadress / tarneaadress: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare
maakond, katastriüksus: 47801:008:0753.
Hankelepingu täitmise tähtpäev: 30.11.2022.
Pakkujate ostumenetlusest kõrvaldamise alus, kvalifitseerimistingimus ning informatsiooni ja
dokumendid, mis tuleb pakkujal pakkumuse koosseisus esitada ja tingimused pakkumuse
vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise
tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija
sätestanud RHAD-is.
Riigihanke alusdokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Riigihanke alusdokumentide
väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile meelika.puiestee@saarteliinid.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.06.2022 kell 11:00.

  • Võitja: OÜ SAMI MASINAKESKUS

  • Lepingu kuupäev: 05.07.2022