Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu, Virtsu, Munalaiu, Kihnu ja Sviby sadamate rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenus”.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 27.05.2011.a., riigihanke viitenumber 125559.

Rahastamisallikad: EL Ühtekuuluvusfondi vahendid, Regionaalarengu Fondi vahendid, hankija omavahendid.

Kuivastu, Virtsu, Munalaiu, Kihnu ja Sviby sadamate rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks sõlmitakse kaks hankelepingut (Tellija ja Konsultandi vahelised konsultatsioonilepingud):
– Kokkulepe ÜF – Kuivastu sadam, väikelaevasadama ehitamine (hange 1.1), Kuivastu sadam, kai nr 2 rekonstrueerimine (hange 1.2) ja Virtsu sadam, kai nr 4 rekonstrueerimine (hange 1.3) rahastamiseks Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projektist „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine” (struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr. 3.3.0100.08-0001) ja
– Kokkulepe ERF – Munalaiu sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärk (hange 2.1), Kihnu sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärk (hange 2.2) ja Sviby sadama rekonstrueerimine. I etapp (hange 2.3) rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projektist „Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine” (struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr. 3.4.0101.11-0011).

Hankelepingud baseeruvad FIDIC väljaande „Client-Consultant Model Service Agreement, 3rd edition 1998″ eestikeelsel tõlkel „Tellija/Konsultandi Teenuste näidiskokkulepe, kolmas väljaanne 1998″, milles sisalduvad Üldtingimused on kasutusel käesoleva konsultatsioonilepingu üldtingimustena.

Ehitustööde omanikujärelevalvet osutatakse vastavalt Eesti Vabariigi Ehitusseadusele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.01.2011 määrusele nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” ja muudele Ehitusseaduse rakendusaktidele.

Sõlmitavate hankelepingute alusel osutab Konsultant Tellijale järgmisi teenuseid:
– Kokkulepe ÜF Kuivastu ja Virtsu sadamate rekonstrueerimise ehitustööde (edaspidi Ehitustööd) omanikujärelevalvet ja FIDIC Inseneri teenust, kusjuures teenus hõlmab omanikujärelevalve ning Inseneri teenuse osutamist Ehitustööde Täitmisaja jooksul ja Inseneri teenuse osutamist Puudustest Teatamise Ajavahemiku kestel.
Ehitustööde raames rekonstrueeritakse Kuivastu ja Virtsu sadamaid. Tööde sisu Ehitustööde osas (hangete) kaupa on järgmine:
Hange 1.1. Kuivastu sadam, väikelaevasadama ehitamine.
Hange 1.2. Kuivastu sadam, kai nr 2 rekonstrueerimine.
Hange 1.3. Virtsu sadam, kai nr 4 rekonstrueerimine.

– Kokkulepe ERF – Munalaiu, Kihnu ja Sviby sadamate rekonstrueerimise ehitustööde (edaspidi Ehitustööd) omanikujärelevalvet ja FIDIC Inseneri teenust, kusjuures teenus hõlmab omanikujärelevalve ning Inseneri teenuse osutamist Ehitustööde Täitmisaja jooksul ja Inseneri teenuse osutamist Puudustest Teatamise Ajavahemiku kestel.
Ehitustööde raames rekonstrueeritakse Munalaiu, Kihnu ja Sviby sadamaid. Tööde sisu Ehitustööde osas (hangete) kaupa on järgmine:
Hange 2.1. Munalaiu sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärk.
Hange 2.2. Kihnu sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärk.
Hange 2.3. Sviby sadama rekonstrueerimine. I etapp.

Hankelepingu kestus kuudes: 40 kuud (sellest Täitmisaja kestus 16 kuud, Puudustest Teatamise Ajavahemik 24 kuud).

Hankija laeb käesoleva riigihanke hankedokumendid riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee üles hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast hanketeate avaldamist. Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt. Hankija laeb riigihangete registri veebilehele üles ka selgitused ja vastused hankemenetluse käigus esitatud küsimustele, vajadusel samuti hankedokumentide muudatused. Registreerunud pakkujad saavad need riigihangete registri veebilehelt alla laadida. Hanke juurde registreerunud isikud saavad hankedokumentide tühistamise või hankedokumentide lisamise kohta registrilt automaatteavituse.
Ainult hanke juurde registreerunud isikud saavad teavitusi hanke kohta.

Hankija poolt esitatud kvalifitseerimistingimused ning nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamisele ja esitamisele on sätestatud käesolevas hanketeates ja hankedokumendis „Hankedokumendid. Osa 1. Juhised pakkujale”.

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile peeter@saarteliinid.ee (kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee).

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud pakkuja (ühispakkuja) kohta asukohariigi institutsioonide poolt väljastatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist tõendavad ja kvalifitseerimise aluseks olevad dokumendid peavad olema notariaalse või vandetõlgi eestikeelse tõlkega.

Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.07.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 06.07.2011.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatavate projektidega:
– Kuivastu ja Virtsu sadamate rekonstrueerimisega seotud ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine – Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine” (struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr. 3.3.0100.08-0001).

– Munalaiu, Kihnu ja Sviby sadamate rekonstrueerimisega seotud ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine – Euroopa Regionaalarengu Fondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine” (struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr. 3.4.0101.11-0011).

  • Võitja: Aktsiaselts TELORA-E (Kokkulepe nr 2 ERF/2011; Kokkulepe nr 5 ÜF/2011)

  • Lepingu kuupäev: 25.08.2011