Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate navigatsioonimärkide piksekaitsesüsteemide ehitamine I”.

Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Käesoleva hanke raames tuleb välja ehitada Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate navigatsioonimärkide piksekaitsesüsteemid. Olemasolevad piksekaitsesüsteemid puuduvad või need ei vasta tänapäevastele nõuetele.
Tulepaakide arv sadamate kaupa on järgmine:
Kuivastu sadam: 2 liitsihi tulepaaki;
Virtsu sadam: 2 liitsihi tulepaaki ja 1 sadamakai tulepaak;
Rohuküla sadam: 2 kaimuulide tulepaaki ja 1 sadamakai tulepaak;
Heltermaa sadam: 2 liitsihi tulepaaki.
Käimasoleva hanke (Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate navigatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, Töövõtja: konsortsium Insenerehituse AS ja Cybernetica AS) käigus on paigaldatud uued navigatsioonisüsteemide seadmed Kuivastu ja Virtsu sadamates. Aprillis 2011 on planeeritud uued navigatsioonisüsteemide seadmed paigaldada ka Rohuküla ja Heltermaa sadamate tulepaakidele. Lisaks navigatsioonisüsteemide seadmete paigaldamisele kuulub konsortsiumi Insenerehituse AS / Cybernetica AS töövõttu ka navigatsioonimärkide (nii liitsihi mastid kui ka muulide ja sadamakaide tulepaagid) korrosioonitõrje ja viimistlustööd vastavalt keskkonnaklassile.
Piksekaitsesüsteemide ehitamise raames paigaldatakse navigatsioonimärkidele uued piksevardad, rajatakse allaviigud ning maandurid. Sadamate kaidel ja muulidel paigaldatakse maandurid merre, kinnitusviisiks on: kiilankrud kai/muuli betoonkonstruktsioonide külge, keevisõmblused (kaikonstruktsioonid veepiirist all pool) ja merepõhjas paiknevad maandusvardad. Maismaal paiknevate tulepaakide juures rajatakse iga masti juurde (vähemalt) kaks puurauku maanduselektroodide paigaldamiseks.

Hankedokumentide taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee.

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hanke teostamise aeg: algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist, eeldatavalt 28.04.2011;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda 12 nädala jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.04.2011 kell 14.00.
Pakkumuste avamise aeg 20.04.2011 kell 14.10.

  • Võitja: Osaühing Erko Elekter

  • Lepingu kuupäev: 04.05.2011