Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Manija sadama akvatooriumi osaline süvendamine II”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hankija eesmärgiks on teostada Manija sadama akvatooriumi osaline süvendamine, et tagada parvlaeva „Kihnu Virve” ohutus.
Hanke teostamise asukoht: Manija sadam, Lao küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus – 16.07.2017.a.,
lõpp – Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 16.09.2017.a.

Käesoleva hankega teostatakse seoses uue parvlaeva Kihnu Virve liinile tulekuga kai nr 1 (parvlaevakai) juures oleva akvatooriumi osa laiendamine ning vee sügavuse tagamine -4,0 meetrini, mis on kirjeldatud süvendusprojekti süvendustööde I etapis. Projekti kohaselt on süvenduse mahuks 3700 m³.
Süvendus- ja kaadamistöödeks vajalik vee erikasutusluba on praegu menetlemisel Keskkonnaametis. Keskkonnametist saadud info kohaselt lõpeb keeld 15.07 ning kaadata lubatakse ammutatud pinnast tänaseks mitte kehtiva vee erikasutusloaga nr L.VV/319389 määratud veealale.
Süvendustöö tuleb sadamale üle anda Veeteede Ameti poolt aktsepteeritud hüdrograafilise mõõdistuse teostamisega, milline peab vastama projektlahendusele.
Kuna süvendustööd toimuvad töötavas sadamas igapäevase laevaliikluse tingimustes, siis ei tohi takistada graafiku järgset laevaliiklust.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.05.2017.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Wetmen

  • Lepingu kuupäev: 09.06.2017