Projekti nimetus: „Rohuküla sadama reoveepuhasti rekonstrueerimine“
Projekti number: RE.4.07.23-0049
Projekti algus ja lõpp: 15.03.2023 – 16.05.2025
Rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus
Taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi merekeskkonna uuringud ja arendustööd ning rakendatavad meetmed 2023 – 15.02.2023-17.03.2023
Projekti kogumaksumus: 336 000 €
Toetuse suurus: 280 000 €

Projekti eesmärk ja tulemused: Käesoleva projekti eesmärk on Rohuküla sadama reoveepuhastist merre suubuva heitvee keskkonnamõju vähendamine. Antud eesmärgid on välja toodud Eesti merestrateegia meetmekavas, mereprügi valdkonnas (14) uue meetmena BALEE-M051 Tehnoloogiate rakendamine reoveepuhastuses (sh sademevesi) suurema fraktsiooniga mikroprügi püüdmise efektiivsuse tõstmiseks, sh parimate võimalike tehnoloogiate tutvustamine. HELCOM Läänemere tegevuskava eutrofeerumise segment kirjeldab Läänemere praegust seisundit ning olukorda mõjutavaid tegureid. Läänemere loodustasakaalu on tõsiselt häirinud ülemäärane toitainete sissevool, mis pärineb hajureostusallikatest ning punktreostusallikatest – nt reoveepuhastid. Eutrofeerumise tunnusteks on suur vetikate õitsemine ja elutud alad merepõhjas. Eesmärk on eutrofeerumisest mõjutamata Läänemeri.