Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Meteojaama ostmine Kuivastu sadamasse”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Kuivastu sadam, Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 31.10.2014.a.

Käesoleva asjade ostmise hanke raames on hankijal vajalik osta asjad: üks (1) meteojaam koos reaalaja andmeside modemiga (koos spetsiaalse tarkvaraga) ja tarkvaraga andmete reaalajas (5 minutise intervalliga) esitamiseks internetikeskkonnas, mis paigaldatakse Kuivastu sadamasse, ning mis vastavad hankedokumentides esitatud tehnilisele kirjeldusele (Hankedokumentide Lisa I. Automaatse meteojaama tehniline spetsifikatsioon).

Automaatne meteojaam peab olema iseseisev, kompaktne, kergekaaluline ja robustse konstruktsiooniga mõõteseade põhiliste meteoparameetrite mõõtmiseks. Mõõtejaam peab olema lihtsalt paigaldatav ja võimaldama mõõta vähemalt tuule kiirust, puhanguid ja suunda, ülejäänud parameetrid soovituslikud (õhurõhk, õhutemperatuur, õhuniiskus ja sademed vihma kujul). Andmete edastamine mõõtejaamast peab toimuma reaalajas, juhtmevaba lahendusega. Jaam saadab andmeid serverisse etteantava intervalli (tüüpiliselt 5 minutit, aga peab olema vabalt seadistatav) tagant, madalate jooksvate sidekuludega (näidata jooksvad sidekulud pakkumuses). Side automaatse meteojaamaga peab toimima kahesuunaliselt, nii et mõõtejaam oleks tervenisti kontrollitav ja programeeritav ka töötamise ajal. Andurid, andmekogur, modem jm aparatuur peab olema madala voolutarbega, mis võimaldaks selle vähemalt 14 päevast autonoomset opereerimist, mis tähendab, et mõõteseade peab töötama ja edastama andmeid, juhuks kui tsentraalne elektritoide on katkenud. Mõõtejaam peab olema paigaldatav ka täiesti autonoomsena, toide sel juhul päikesepaneelidelt. Päikesepaneelidega lahendus peab tagama mõõtejaama aastaringse töö.
Automaatne meteojaam planeeritakse paigaldada ja ühendada Kuivastu sadama praamikail asuva olemasoleva ja töötava meretaseme kõrguse ja lainetuse mõõtjaga, mis kuulub TTÜ Meresüsteemide Instituudile. Mõõteandur peab omama IP66 klassi niiskuskaitset ja võimaldama teostada mõõtmisi välisõhu temperatuuride vahemikus -52…+60°C.
Automaatse ilmajaama tarkvaralahendus peab võimaldama mõõtejaama andmete kogumist andmebaasi ja reaalajas veebipõhist näitamist AS Saarte Liinid kodulehel. Tarkvara peab võimaldama teha graafiliselt andmeridade ajaloolisi tagasivaateid samalt veebilehelt. Meteojaama poolt mõõdetud andmed peavad olema reaalajas kättesaadavad AS Saarte Liinid kodulehel www.saarteliinid.ee rubriigis “Ilm sadamates”. Automaatse meteojaama paigalduse, mõõtesüsteemi ja tarkvara häälestuse ning muud ekspluatatsiooniks vajalikud toimingud, teostab pakkuja.
Pakkuja peab omama varemat analoogiliste mõõteseadmete tarne, paigalduse ja hoolduse kogemust (näidata konkreetselt pakkumuses).
Andurite spetsifikatsioon (miinimumnõuded) on esitatud Hankedokumentide Lisas I – Automaatse meteojaama tehniline spetsifikatsioon.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.07.2014.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Ambeon

  • Lepingu kuupäev: 17.07.2014