Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Meteojaama ostmine Laaksaare sadamasse”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Laaksaare sadam, Laaksaare sadam, Meeksi vald, Tartumaa, Lämmijärv.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 31.05.2017.a.

Käesoleva asjade ostmise hanke raames on hankijal vajalik osta asi: üks (1) uus (kasutamata) meteojaam koos reaalaja andmeside modemiga (koos spetsiaalse tarkvaraga) ja tarkvaraga andmete reaalajas esitamiseks internetikeskkonnas, mis vastavad hankedokumentides esitatud tehnilisele kirjeldusele (Lisa I. Laaksaare sadama automaatse meteojaama tehniline spetsifikatsioon).
Eelnimetatud meteojaam paigaldatakse järgmisesse asukohta:
– üks (1) meteojaam Laaksaare sadamasse Meeksi valda Tartumaale.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.02.2017.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Ambeon

  • Lepingu kuupäev: 13.03.2017