Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Meteojaama ostmine Sõru sadamasse”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Sõru sadam, Pärna küla, Emmaste vald, Hiiu maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 31.12.2012.a.

Käesoleva asjade ostmise hanke raames on hankijal vajalik osta asjad: üks (1) meteojaam koos reaalaja andmeside modemiga (koos spetsiaalse tarkvaraga) ja tarkvaraga andmete reaalajas (5 minutise intervalliga) esitamiseks internetikeskkonnas, mis paigaldatakse Sõru sadamasse, ning mis vastavad hankedokumentides esitatud tehnilisele kirjeldusele (Hankedokumentide Lisa I. Automaatse meteojaama tehniline spetsifikatsioon).

Automaatne meteojaam peab olema iseseisev, kompaktne, kergekaaluline ja robustse konstruktsiooniga mõõteseade põhiliste meteoparameetrite mõõtmiseks. Mõõtejaam peab olema lihtsalt paigaldatav ja võimaldama mõõta vähemalt tuule kiirust, puhanguid ja suunda, ülejäänud parameetrid soovituslikud (õhurõhk, õhutemperatuur, õhuniiskus ja sademed vihma kujul). Andmete edastamine mõõtejaamast peab toimuma reaalajas, juhtmevaba lahendusega. Jaam saadab andmeid serverisse etteantava intervalli (tüüpiliselt 5 minutit, aga peab olema vabalt seadistatav) tagant, madalate jooksvate sidekuludega (näidata jooksvad sidekulud pakkumuses). Side automaatse meteojaamaga peab toimima kahesuunaliselt, nii et mõõtejaam oleks tervenisti kontrollitav ja programmeeritav ka töötamise ajal. Andurid, andmekogur, modem jm aparatuur peab olema madala voolutarbega, mis võimaldaks selle vähemalt 14 päevast autonoomset opereerimist, mis tähendab, et mõõteseade peab töötama ja edastama andmeid, juhuks kui tsentraalne elektritoide on katkenud. Mõõtejaam peab olema paigaldatav ka täiesti autonoomsena, toide sel juhul päikesepaneelidelt. Päikesepaneelidega lahendus peab tagama mõõtejaama aastaringse töö.
Automaatne meteojaam planeeritakse paigaldada ja ühendada Sõru sadama praamikail asuva olemasoleva ja töötava meretaseme kõrguse ja lainetuse mõõtjaga, mis kuulub TTÜ Meresüsteemide Instituudile. Mõõteandur peab omama IP66 klassi niiskuskaitset ja võimaldama teostada mõõtmisi välisõhu temperatuuride vahemikus -52…+60°C.
Automaatse ilmajaama tarkvaralahendus peab võimaldama mõõtejaama andmete kogumist andmebaasi ja reaalajas veebipõhist näitamist AS Saarte Liinid kodulehel. Tarkvara peab võimaldama teha graafiliselt andmeridade ajaloolisi tagasivaateid samalt veebilehelt. Meteojaama poolt mõõdetud andmed peavad olema reaalajas kättesaadavad AS Saarte Liinid kodulehel www.saarteliinid.ee rubriigis “Ilm sadamates”. Automaatse meteojaama paigalduse, mõõtesüsteemi ja tarkvara häälestuse ning muud ekspluatatsiooniks vajalikud toimingud, teostab pakkuja.
Pakkuja peab omama varemat analoogiliste mõõteseadmete tarne, paigalduse ja hoolduse kogemust (näidata konkreetselt pakkumuses).
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendamiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi või pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.10.2012.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 25.10.2012.a. kell 14:10.

  • Võitja: Osaühing Ambeon

  • Lepingu kuupäev: 01.11.2012