Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Meteojaamade ostmine Rohuküla ja Triigi sadamatesse”.
Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Käesoleva asjade ostmise hanke raames on hankijal vajalik osta asjad: kaks (2) identset uut (kasutamata) meteojaama koos reaalaja andmeside modemiga (koos spetsiaalse tarkvaraga) ja tarkvaraga andmete reaalajas esitamiseks internetikeskkonnas ning mõõtetulemuste esitamiseks Rohuküla ja Triigi sadamate sadamaterminalide ootesaalidesse paigaldatavatel ekraanidel, mis vastavad hankedokumentides esitatud tehnilisele kirjeldusele (Hankedokumentide Lisa I. Automaatse meteojaama tehniline spetsifikatsioon). Eelnimetatud meteojaamad paigaldatakse järgmistesse asukohtadesse:
– üks (1) Rohuküla sadamasse, asukohaga Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond;
– üks (1) Triigi sadamasse, asukohaga Triigi küla, Leisi vald, Saare maakond.

Automaatne meteojaam peab olema iseseisev, kompaktne, kergekaaluline ja robustse konstruktsiooniga mõõteseade põhiliste meteoparameetrite mõõtmiseks. Mõõtejaam peab olema lihtsalt paigaldatav ja võimaldama mõõta vähemalt tuule kiirust, puhanguid ja suunda, ülejäänud parameetrid soovituslikud (õhurõhk, õhutemperatuur, õhuniiskus ja sademed vihma kujul). Andmete edastamine mõõtejaamast peab toimuma reaalajas, juhtmevaba lahendusega. Jaam saadab andmeid serverisse etteantava intervalli (tüüpiliselt 5 minutit, aga peab olema vabalt seadistatav) tagant, madalate jooksvate sidekuludega (näidata jooksvad sidekulud pakkumuses). Side automaatse meteojaamaga peab toimima kahesuunaliselt, nii et mõõtejaam oleks tervenisti kontrollitav ja programeeritav ka töötamise ajal. Andurid, andmekogur, modem jm aparatuur peab olema madala voolutarbega, mis võimaldaks selle vähemalt 14 päevast autonoomset opereerimist, mis tähendab, et mõõteseade peab töötama ja edastama andmeid, juhuks kui tsentraalne elektritoide on katkenud. Mõõtejaam peab olema paigaldatav ka täiesti autonoomsena, toide sel juhul päikesepaneelidelt. Päikesepaneelidega lahendus peab tagama mõõtejaama aastaringse töö.
Automaatne meteojaam planeeritakse paigaldada Triigi sadamas olemasoleva tuulemõõturi asemele (asetseb raudbetoonist valgustusmasti küljes) ja Rohuküla sadamas tulepaagile, mistõttu peab tulepaagist väljaulatuva mõõteanduri mõõtmed jääma teatud piiridesse, maksimaalselt 30x15x15cm, et mitte muuta olulisel määral tulepaagi välimust. Mõõteandur peab omama IP66 klassi niiskuskaitset ja võimaldama teostada mõõtmisi välisõhu temperatuuride vahemikus -52…+60°C.
Automaatse ilmajaama tarkvaralahendus peab võimaldama mõõtejaama andmete kogumist andmebaasi ja reaalajas veebipõhist näitamist (realiseeritud spetsiaalse veebilehena) ning esitamist Rohuküla ja Triigi sadamate sadamaterminalide ootesaalidesse paigaldatavatel ekraanidel. Tarkvara peab võimaldama teha graafiliselt andmeridade ajaloolisi tagasivaateid samalt veebilehelt. Meteojaama poolt mõõdetud andmed peavad olema reaalajas kättesaadavad AS Saarte Liinid kodulehel (www.saarteliinid.ee). Mõõtekompleksi andmekogur ja tarkvara peavad võimaldama hilisemas etapis mereparameetrite, nagu veetaseme ja lainetuse, mõõteandurite lisamist. Automaatse meteojaama paigalduse, mõõtesüsteemi ja tarkvara häälestuse ning muud ekspluatatsiooniks vajalikud toimingud, teostab pakkuja.
Pakkuja peab omama varemat analoogiliste mõõteseadmete tarne, paigalduse ja hoolduse kogemust (näidata konkreetselt pakkumuses).

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
lõpp: 30.12.2010.a.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega”.
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.12.2010.a. kell 15:00.
Pakkumuste avamise aeg 06.12.2010.a. kell 15:10.

  • Võitja: Osaühing Ambeon

  • Lepingu kuupäev: 09.12.2010