Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Munalaiu sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärk”.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 26.04.2011.a., riigihanke viitenumber 124345.
Rahastamisallikas: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid, hankija omavahendid.
Euroopa Regionaalarengu Fondi transpordi infrastruktuuri investeeringu „Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine” projekt „Kihnu, Munalaiu ja Sviby sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste riikliku registri tunnusnumber 3.4.0101.11-0011.

Hankelepingu kestus 1035 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 305 päeva ja Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb rekonstrueerida Munalaiu sadam. Munalaiu sadamas rekonstrueeritakse sadamakaid koos kaldarambiga, läänepoolne muul, tehnovõrgud ning navigatsioonimärgistus. Ehitatakse tuuletõkkesein, hõljuki randumisplats koos slipi ja kaldakindlustusega, teostatakse süvendustööd nii akvatooriumites (Munalaiu ja Manilaiu sadam) kui ka laevateel ning rajatakse erosioonikaitse Munalaiu sadama kaide esisel veealal. Töid teostatakse kahes etapis. I Etapis teostatakse kõik tööd välja arvatud olemasolevate meremärkide demontaaž, uute meremärkide paigaldus ja kaide asfaltkatte ehitamisega seotud tööd. II Etapis demonteeritakse olemasolevad ning paigaldatakse uued meremärgid ja teostatakse asfalteerimistööd koos aluse ettevalmistamisega. I Etapi tööde teostamise kestuseks on 140 päeva. II Etapi tööde teostamise kestuseks on 165 päeva, mille sisse on arvestatud ka tööde teostamise katkestus alates 20.12.2011 kuni 15.03.2012 seoses talveperioodiga.
Ehitustööde tehniliseks kirjelduseks on EstKONSULT OÜ poolt koostatud põhiprojekt, töö nr B001, Tallinn 2010, mis käsitleb I ehitusjärgu ehitustöid (köited III-1 kuni III-5 ja VI-1).
Munalaiu sadamasse ehitatavate kaide kogupikkus on ligikaudu 170 jm, konstruktsioonielementideks on terasest sulundsein koos ankurdusega ning monoliitne raudbetoon. Monoliitbetooni tööde maht on ligikaudu 330 m3. Kai asfaltbetoonist katendi pindala on ligikaudu 1300 m2. Rekonstrueeritava kaitsemuuli pikkus on ligikaudu 100 m, tuuletõkkeseina betoonitööde maht on ligikaudu 230 m3, rajatava murukattega hõljuki randumisplatsi aluse maa-ala pindala on ligikaudu 1700 m2 ning kaideesine erosioonikaitse rajatakse ligikaudu 1400 m2 suurusel veealal. Munalaiu ja Manilaiu sadamate akvatooriumite ning nendevahelise laevatee süvendustööde maht on ligikaudu 86 000 m3, suurima garanteeritud sügavusega -4,5 m.
Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.riik.ee
Hankija laeb riigihangete registri veebilehele üles ka selgitused ja vastused hankemenetluse käigus esitatud küsimustele, vajadusel samuti hankedokumentide muudatused ja saadab need riigihangete registri veebilehel registreerunud pakkujatele e-posti teel (registri veebilehe kaudu).
Hankija poolt esitatud kvalifitseerimistingimused ning nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamisele ja esitamisele on sätestatud riigihangete registris avaldatud riigihanke nr 124345 hanketeates ja hankedokumendis „Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise alused, nõuded pakkuja kvalifikatsioonile, pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad dokumendid”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile arvi@saarteliinid.ee (kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 522 7511, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee).
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.06.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 07.06.2011.a. kell 14:10.

  • Võitja: Konsortsium Insenerehituse AS, OÜ RTS Infraehitus

  • Lepingu kuupäev: 30.06.2011