Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumise küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Naissaare Lõunaküla Külasadama taastamise võimaluste uuring”
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Külasadam, Lõunaküla, Viimsi vald, Harjumaa.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 19.10.2012.a.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: Lõunaküla all on olnud sadam peamiselt kasutusel kalasadamana, kuid siitkaudu peeti ühendust nii Tallinna kui ka Soome ja Rootsiga. Ajalooarhiivides leidub mitmesugust materjali, näiteks Riigiarhiivis Naissaare Lõunaküla kalasadama ja seda ümbritseva mere sügavuste mõõtmete kohta, samuti Naissaare Lõuna küla sadama plaan 1938 aastast. Sadamat on taastatud korduvalt, kuid tänaseks on viimased sadamasilla elemendid veest väljavõetud. Merepõhjal 0-veepiirist allpool on märgata sadamarajatiste jäänused, peamiselt graniitkivide hunnikud.

Tänasel päeval see sadamakoht asub riigimaal (“Tormi” kinnistu, katastritunnus 89001:001:0101) ja hetkel on Kultuuriministeeriumi halduses. Saare turismi- ja kultuurisektori potentsiaali arvestades on oluline leida sobivad transpordiühenduse pidamise lahendused koos Naissaare sadamaga, mille rekonstrueerimisprotsessiga on alustatud. Eesmärk on välja arendada sobilik ühtne sadama infrastruktuur, mis tagab Naissaare elanike ja külastajate ohutu ja mugava teenindamise.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

  • Võitja: osaühing EstKONSULT

  • Lepingu kuupäev: 27.07.2012