Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumuse küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Naissaare sadama merepõhja kontrollmõõdistamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Naissaare sadam, aadressiga Lõunaküla/Storbyn küla Viimsi vald Harju maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda (koos Veeteede Ameti poolt väljastatud järelkontrolli aktiga) hiljemalt 28.06.2013.a.
Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: käesoleva meresügavuste mõõdistamise töö käigus tuleb mõõdistada sadama akvatoorium mahus, mis on näidatud Naissaare sadama merepõhja kontrollmõõdistusala eskiisjoonistel (hankedokumendi lisad 1 ja 2). Mõõdistamisele kuuluva veeala netopindala on orienteeruvalt 4,54 hektarit. Töö tuleb teostada esimesel võimalusel, Hüdrograafiliste mõõdistustööde aruanne tuleb kooskõlastada Veeteede Ametiga, tööle kanda olemasolevad navigatsioonimärgid koos koordinaatidega ja toodri tüüpide tähistustega.

Hankedokumendi väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee

Hankedokumendi (koos lisadega 1-2) väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumendis nõutule kirjalikult hankijale AS Saarte Liinid kontorisse aadressil Rohu 5, 93819 Kuressaare või e-mailile peeter@saarteliinid.ee.
Kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).

Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg 14.06.2013.a. kell 15:00.

  • Võitja: Osaühing Meremõõdukeskus

  • Lepingu kuupäev: 17.06.2013