Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Naissaare sadama rekonstrueerimise I etapi projekteerimistööde teenuse tellimine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Käesoleva projekteerimistöö hanke raames tuleb koostada põhiprojekt Naissaare sadama olemasolevate rajatiste, kommunikatsioonide ja hoone korrastamiseks eesmärgiga tagada sadamas ujuvaluste ohutu vastuvõtt, samuti sadama külaliste turvaline teenindamine. Projekteerimistöö maht on määratud tehnilises kirjelduses.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused:
– Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2008 – 2010) netokäive hüdrotehniliste ehitiste projekteerimistööde valdkonnas peab olema vähemalt 300 000 EEK (kolmsada tuhat krooni) aastas.
– Pakkuja peab andma nõusoleku tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks Tellija kasuks hüvituspiiriga, mis on võrdne pakkumuse kümnekordse maksumusega ning hoidma vastutuskindlustust jõus kuni kolm (3) aastat peale hankelepingu lõppemist.
– Pakkuja (ja/või partner) peab viimase 3 (kolme) aasta, 2008 – 2010.a. jooksul olema peaprojekteerijana töö(põhi)projekti mahus teostanud vähemalt 2 (kaks) käesoleva riigihanke objekti sarnast projekteerimistööd, s.o. hüdrotehniliste ehitiste – näit. kaide, muulide, lainemurdjate, tammide projekteerimine, kumbki maksumusega vähemalt 150 000 EEK (ükssada viiskümmend tuhat krooni).
– Pakkuja (ja partner) peab olema ettevõtja Äriseadustiku tähenduses ning peab olema nõuetekohaselt registreeritud pakkuja (partneri) asukohamaa äriregistris või ettevõtteregistris.
– Pakkuja (ja/või partner) peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud projekteerimisettevõttena või omama luba tegutsemiseks projekteerimisettevõtjana. Eestist pärinevad pakkujad (ja/või partnerid) peavad omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringut valdkonnas „Ehitus”, tegevusalal „Projekteerimine”, tegevusala liik: hüdrotehniliste ehitiste projekteerimine (sadamad, kaid, lainemurdjad, tammid vms) (või eelnimetatud tegevusala täpsele liigitusele (majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.10.2010 määruse nr 73 „Majandustegevuse registris ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevusala täpse liigituse loetelu”) samaväärse tegevusala liik)).

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
lõpp: 05.03.2012. a.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega”.
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

Juhul, kui pakkuja kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.12.2011.a. kell 11:00.

Pakkumuste avamise aeg 30.12.2011.a. kell 11:10.

  • Võitja: Osaühing Corson

  • Lepingu kuupäev: 04.01.2012