Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas alla riigihanke piirmäära jäävas riigihankes nimetusega „Naissaare sadama sadamaoperaatori teenuse tellimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Naissaare sadam, Lõunaküla/Storbyn küla, Viimsi vald, Harju maakond. Naissaare sadam asub Naissaare saarel.
Hanke teostamise aeg:
Sadamaoperaatori teenuse osutamise aeg: algus 01.01.2013.a., lõpp 31.12.2017.a. Hankedokumendi Lisas 2 on sätestatud tingimused Lepingu pikendamiseks 5 aastaks (kuni 31.12.2022.aastani).

Käesolevas teenuse tellimise hankes on hankijal vajalik sõlmida sadamaoperaatori leping (eespool ja edaspidi Leping), mille esemeks on sadamaoperaatori poolt sadamateenuste ja nendega seotud teenuste osutamine Naissaare sadamas lepingus kokkulepitud tingimustel.
Teenuse sisu ja maht, sadama pidaja (AS Saarte Liinid) ja sadamaoperaatori (hankija poolt edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega hankija sõlmib Lepingu) õigused ja kohustused on kindlaks määratud hankedokumentides (Hankedokument, selle Lisa 1 Tehniline kirjeldus ja Lisa 2 Lepingu projekt).

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkuja kvalifitseerimise tingimused, nõuded pakkumusele ja selle esitamisele, tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamisel ja pakkumuse edukaks tunnistamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks käesoleva teate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab ostumenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale hiljemalt 18.12.2012.a. kell 15.30 kirjalikult AS Saarte Liinid kontorisse aadressil Rohu 5, 93819 Kuressaare või elektronposti teel e-mailile info@saarteliinid.ee. Pakkumus esitada pakkuja ettevõtte kirjablanketil, allkirjastatuna (e-maili teel saatmise korral digitaalselt allkirjastatuna) pakkuja esindusõigusliku isiku poolt.
Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles. Ostumenetluse keel ja Lepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.12.2012.a. kell 15:30.

  • Võitja: Osaühing Roland Kaubandus

  • Lepingu kuupäev: 28.12.2012