Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumuse küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kihnu sadamahoone ehitamisel. Hinnapakkumuse küsimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Pärnu maakond, Kihnu vald, Lemsi küla, Uõtõruumi, Kihnu sadamahoone
Hanke lühikirjeldus ja teostamise aeg:
Omanikujärelevalve teenuse tellimine AS Saarte Liinid poolt läbiviidud lihthankes nr 147931 sõlmitud hankelepingu objektiks olevatele ehitustöödele, s.o. Kihnu sadamahoone ehitustöödele.
Ehitise nimetus: Kihnu sadamahoone.
Aadress: Kihnu sadamahoone, Uõtõruumi, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond, Eesti Vabariik.
Ehitise kasutusvaldkond: sadamahoone.
Tööde teostamise tähtajad lihthankes nr 147931:
– Töövõtjal on õigus alustada ehitustöödega ehitusobjektil 31.03.2014.a;
– Ehitise Tellijale üleandmise lõppkuupäev on 31.10.2014.a.

Omanikujärelevalve teenuse osutamise ajavahemik:
Teenuse osutamist alustatakse: Omanikujärelevalve asub omanikujärelevalve teenust osutama ehitustegevuse alustamisel Kihnu sadamahoone ehitamisel, peale vastavasisulise kirjaliku teate esitamist Tellija poolt, ajavahemikus 31.03.2014 kuni 01.06.2014.
Teenuse osutamine ehitusperioodil: kuni Kihnu sadamahoone ehitustööde Tellijale üleandmiseni üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

Omanikujärelevalvel on teenuse osutamise kohustus ehitustööde garantiiperioodil vastavalt Hankedokumendile ja selle Lisadele 1 ja 2.
Töövõtja poolt ja korraldusel tehtud ehitustööle kehtib 24 (kahekümne nelja) kuuline garantiiperiood. Töövõtja ja Omanikujärelevalve kohustuseks on osaleda pärast Töö vastuvõtmist garantiiperioodi jooksul Tellija poolt määratud ajal ja sagedustega (kuni kaks korda aastas) toimuvatel ehitise ülevaatustel, mille toimumisest Tellija teavitab Töövõtjat ja Omanikujärelevalvet kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kaks (2) nädalat ette. Omanikujärelevalvele garantiiperioodi jooksul toimuvate ehitise ülevaatustel osalemiste, ülevaatuste läbiviimiste ja puuduste fikseerimise eest tasu ei maksta.
Hankemenetluse tulemusena sõlmitav omanikujärelevalve käsundusleping koos Omanikujärelevalve Käsunduslepingu Üldtingimustega (OKÜ 2005) moodustavad ühtse kokkuleppe OKÜ 2005-s kirjeldatud teenuse osutamiseks (omanikujärelevalve teenus).
Hankedokumendi väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.
Hankedokumendi (koos Lisadega 1 ja 2) väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud Hankedokumendis.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks käesoleva teate või Hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hinnapakkumus esitada vastavalt Hankedokumendis nõutule kirjalikult hankijale AS Saarte Liinid kontorisse aadressil Rohu 5, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt e-posti aadressile arvi@saarteliinid.ee (digitaalselt allkirjastatuna).
Kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, +372 522 7511, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg 11.03.2014.a. kell 14:00.

  • Võitja: P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

  • Lepingu kuupäev: 24.03.2014