Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Omanikujärelevalve teenuse osutamine Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimisel”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija (võrgustiku sektori hankija) korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Pumpla, Pärna küla, Emmaste vald, Hiiu maakond, Eesti Vabariik.
Hanke lühikirjeldus ja teostamise aeg:
Omanikujärelevalveteenuse tellimine AS Saarte Liinid poolt läbiviidud lihthankes nr 174427 sõlmitava hankelepingu objektiks olevatele ehitustöödele, s.o. Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimise ehitustöödele.

Teenuse osutamise koht (ehitis):
Ehitise nimetus: Sõru sadama puurkaevpumpla.
Aadress: Pumpla, Pärna küla, Emmaste vald, Hiiu maakond, Eesti Vabariik.
Ehitise kasutusvaldkond: veepuhastusjaama hoone

Tööde teostamise tähtajad lihthankes nr 174427 nimetusega „Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimine”:
Lihthankes nr 174427 sõlmitava hankelepingu kestus 08.07. – 10.10.2016.
Hankija sõlmib lihthankes nr 174427 hankelepingu viivitamatult peale pakkumuse edukaks tunnistamist, kusjuures hankeleping jõustub samaaegselt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja AS Saarte Liinid vahel sõlmitava sihtfinantseerimise lepingu jõustumisega, kuid hiljemalt 08.07.2016 (projektis number 11019 „Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimine” toetuse saajal sihtfinantseerimise lepingu KIK-ile esitamise tähtaeg 21.06.2016). Lepingu täitmise vahetähtajad ja valmidusastme lühikirjeldused ning ka lõpptähtaeg on toodud lihthanke nr 174427 Hankedokumentide Lisas 2.

Hankija sõlmib Töövõtulepingu (hankelepingu) ehitustööde Töövõtjaga, kes on kohustatud hankelepingu järgsed ehitustööd lõpetama 10.10.2016.a. Omanikujärelevalve asub omanikujärelevalve teenust osutama ehitustegevuse alustamisel Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimisel, peale vastavasisulise kirjaliku teate esitamist Tellija poolt, ajavahemikus 10.06.2016 kuni 08.07.2016.a. Omanikujärelevalve teenuse osutamise periood 3 – 4 kuud.
Teenuse osutamine ehitusperioodil: kuni Sõru sadama puurkaevpumpla rekonstrueerimistööde Tellijale üleandmiseni üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
Töövõtja poolt ja korraldusel tehtud ehitustööle kehtib 36 (kolmekümne kuue) kuuline garantiiperiood. Töövõtja ja Omanikujärelevalve kohustuseks on osaleda pärast Töö vastuvõtmist garantiiperioodi jooksul Tellija poolt määratud ajal ja sagedustega (kuni üks kord aastas) toimuvatel ehitise ülevaatustel, mille toimumisest Tellija teavitab Töövõtjat ja Omanikujärelevalvet kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kaks (2) nädalat ette. Omanikujärelevalvele garantiiperioodi jooksul toimuvate ehitise ülevaatustel osalemiste, ülevaatuste läbiviimiste ja puuduste fikseerimise eest tasu ei maksta.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumendi väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.06.2016.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: aktsiaselts TELORA-E

  • Lepingu kuupäev: 14.06.2016