Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Ringsu sadama kaldarambi esise veeala põhjakindlustuse rajamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Ringsu sadam, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.

Hanke lühikirjeldus ja eesmärk: Ruhnu saare Ringsu sadama kai ja kaldarambi betoonvundamendi alune täitematerjal on erosiooni tagajärjel osaliselt minema uhtunud. Hankija eesmärgiks on täita betooniga ja kindlustada edaspidise erosiooni vastu olemasoleva kaldarambi ja kai betoonvundamendi alune ja selle esine merepõhi, et tagada ohutus kaldarambi kasutamisel.
Eelnevast tulenevalt on vajalik taastada kaldarambi raudbetoonist elemendi alune ja kai betoonkonstruktsiooni alune täide ning rajada kaldarambi ette erosioonikaitse. Töö eeldatav maht on 6 m3. Hankija eeldab, et Töö teostatakse betooniga.
Garanteeritud sügavus rambi esisel veealal on -3.0 m abs.

Alternatiivsete pakkumuste esitamine on lubatud.

Töö teostamise aeg:
algus – koheselt peale hankelepingu sõlmimist,
lõpp – Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 29.05.2015.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumendi väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile arvi@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile arvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.04.2015.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Tuukritööde Osaühing

  • Lepingu kuupäev: 14.04.2015