Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Rohuküla sadam, kai nr 1 laoplatsi ehitamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond.

Hanke teostamise aeg:
algus: 2011. aasta 23. nädalal;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 08. juuli 2011.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb Rohuküla sadama lõunapoolses osas olev kinnistu osa pindalaga 10 580 m² kohandada metsamaterjalide laoplatsiks. Siiani on kinnistu osa olnud kasutusel mittevajalike materjalide (betoondetailid, mineraalpinnas, kivid, purunenud vendrid jne) laoplatsina.
Kinnistu osa tuleb täita ja planeerida platsil olemasoleva materjaliga vastavalt vertikaalplaneerimise joonisele, leht nr AS-5. Vertikaallahendus on kõrguslikult kokku viidud olemasoleva tee kõrguse ja piirneva Veeteede Ameti kinnistuga. Ladustatud mineraalmaterjal, tee ehitusmaterjalide jäägid, kasutu raudbetoon jne on ettenähtud madalamate kohtade täiteks. Purunenud vendrid ja autokummid kuuluvad utiliseerimisele.
Mittevajalikest, kuid kasutuskõlblikest raudbetoonplokkidest, mis on täitematerjaliks sobimatu, tuleb ehitada kaldakindlustus pikkusega 106 m.
Mobiilimasti vantide ümber nende kaitseks ehitatakse piirded.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 148 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.06.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 03.06.2011.a. kell 14:40.

  • Võitja: Aktsiaselts Lihula Maaparandus

  • Lepingu kuupäev: 13.06.2011