Hankemenetluse teade (nr. 110237)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Rohuküla sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 29.12.2008.a., hanke viitenumber 110237.

Ehitustööde teostamise koht: Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.

Hankelepingu kestus päevades: 1185 päeva, sellest I etapi Tööde Täitmisaeg 185 päeva, II etapi Tööde Täitmisaeg 270 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva). I etapp on otseselt seotud uue parvlaeva liiniletulekuga oktoober 2009.a. Sõiduteede ja kergliiklusteede katenditesse tuleb paigaldada asfaltbetooni ca 14000 m2, betoonist katteid on ca 3700 m2. Hanke mahtu kuuluvad samuti liikluskorralduslikud tööd. Lammutamisele kuuluvad endine 3-korruseline hotelli hoone ja vana sadamahoone. Piletikioskid on varustatud joogiveega ning rajatud kanalisatsioonivõrk 128 m. Piletikioskite tsoon on kaetud varikatusega. Kogu sadamaalale ehitatakse uus sadevete kanalisatsioon. Rajatakse 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid, välisvalgustus ja uued jaotuskilbid. Rajatakse nõrkvoolu kaablikanalisatsioon telefoni- ja videokaablitele, arvutivõrk, valvesignalisatsioon, andmeside ja juhtimiskaablid.
Kogu sõidukite pealemineku tehnoloogia automatiseeritakse. Piletimüügi ja parvlaevale pealemineku korralduslikud küsimused ei kuulu antud hanke koosseisu. Need lahendatakse parvlaevade operaatorfirma poolt.
Hankelepingu kohaselt tuleb Töövõtjal ehitada I etapis täiesti uus parvlaevade ooteala Hiiumaa liini tarbeks, kokku 1420 liinimeetrit, rajatakse uus 121 parkimiskohaga sõiduautode parkla. Ooteradade algusesse ehitatakse varikatus, mille all asuvad piletimüügikioskid ning e-pileti lugeja. I etapi tööd toimuvad samaaegselt uue sadamaterminali ehitamise ja kai nr 6 rekonstrueerimisega (elektri- ja veevarustussüsteemid ning kanalisatsioon on ühine).
II etapi töid on võimalik teostada alles I etapi valmimise järel, kui liiklus suunatakse valminud Hiiumaa liini ootealale. I etapi Töömahu piir jääb uue sadamaterminalist lõunapoole ca 20 m. II etapis rekonstrueeritakse teed ja platsid, vihmavee kanalisatsioon ja välisvalgustus kaide nr 2, 3, 4 ja 5 ees. Lammutatakse olemasolevad amortiseerunud ja kasutamiseta hotell ja vana sadamahoone.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.02.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 25.02.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Aktsiaselts Talter

  • Lepingu kuupäev: 24.03.2009