Hankemenetluse teade (nr 110884)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Rohuküla sadam, põhjasadama kaitsemuulide rekonstrueerimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 03.02.2009.a., hanke viitenumber 110884.
Ehitustööde teostamise koht: Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.
Hankelepingu kestus 943 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 213 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Olemasolev ida-läänesuunaline muul pärineb 20. sajandi algusest. Muul on rajatud puitvaiadele, vaiade vahe on täidetud graniitkividega. Muuli laius on 7 – 8 m. Praeguseks on muul lagunenud veepiirini. Projekti kohaselt toetub uus raudbetoonist pealisehitus olemasolevatele puitvaiadele. Muuli kaldapoolne osa, kus puitvaiad puuduvad või on hävinud, kindlustatakse mõlemalt poolt graniitkividest kaldakindlustusega. Muuli akvatooriumi poolset külge on planeeritud hakata kasutama väikelaevade kaina.

Põhja-lõunasuunaline muul rekonstrueeriti osaliselt eelmise sajandi 90-ndate aastate alguses. Mõlemale poole muuli on süvistatud terastoruvaiad, millele on ehitatud monteeritavatest raudbetoonelementidest pealisehitus. Tegemata on täide ja kai kate. Samuti on valmis ehitatud muuli pikenduse betoonmassiividest veealune osa kõrguseni +0.95 m abs, paigaldatud osaliselt ka monteeritavatest L-elementidest ääretala.
Muulidele ehitatakse välisvalgustus.

Paigaldatakse kaiseinte kindlustamiseks sulundseina profiilidest AU20, mis ankurdatakse.

Ida-läänesuunalise muuli üldpikkus on ca 270 m, sellest ca 175 m pikkuselt on merepoolses osas raudbetoonist parapett, akvatooriumipoolne lahendatud kaina, pikkusega 165 m. Ülejäänud osas teostatakse kaldakindlustus graniitkividega. Muuli siseküljel olev kai on osaliselt varustatud soojal perioodil veega.
Põhja-lõunasuunalise muuli olemasolevale pikendusele ehitatakse puuduvas osas monoliitne raudbetoonist ääretala. Muuli katteks on monoliitne raudbetoon paksusega 150 mm tihendatud killustikalusel 200 mm ja paekivitäitel. Muuli akvatooriumipoolne külg varustatakse V-kujuliste vendritega. Muuli kogupikkus on 195 m.
Lagunenud ja avariiliste kaiseinte taastamine on ettenähtud sulundseina profiilidega AU 20 pikkuses ca 160 m. Sein ankurdatakse terastõmbidega Ø57,5. Ehitatakse uus raudbetoonist ääretala. Elektripaigaldise koosseisus tulevad uued jaotuskeskused ja välisvalgustus ida-läänesuunalise muuli osas tervenisti, osaliselt põhja-lõunasuunalisele muulile ja kaidele nr 4 ja 5.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.03.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 27.03.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja:  Konsortsium Osaühing Astlanda Ehitus (juhtiv partner), Aktsiaselt Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, Veralux Ehitus Osaühing

  • Lepingu kuupäev: 27.04.2009