Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumuse küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Rohuküla sadama kai nr 1 rekonstrueerimine – täiendav akvatooriumi süvendamine I” .
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist või koheselt peale Tellija poolt Töö tellimist Töövõtjalt (s.o edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujalt);
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 26.08.2013
Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad on toodud hankedokumendis.
Hankedokumendi väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee
Hankedokumendi (koos lisaga 1) väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumendis nõutule kirjalikult hankijale AS Saarte Liinid kontorisse aadressil Rohu 5, 93819 Kuressaare või e-mailile peeter@saarteliinid.ee.
Kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg 08.08.2013.a. kell 14:00.

  • Võitja: OÜ Astlanda Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 13.08.2013