Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Rohuküla sadama kai nr 3 kaldarambi tugevdamine I”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald Lääne maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 31.05.2012.a.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb parvlaeva sildumise olukorrale mitte vastav rambi terasosa kinnitus ümber ehitada nii, et ramp oleks võimeline taluma sildumisel tekkivaid horisontaalkoormusi. Rampi kasutab laev, mille sildumisel kaldarambi platvorm ja laev on omavahel ühenduses. Rohuküla sadama kai nr 3 on lainetusele avatud, mistõttu tuleb arvestada parvlaeva ja kaldarambi kontakti ning horisontaalkoormuste ülekandumist sildumise ajal. Rambi platvormile on ette nähtud vendrikaitse rambi otsas ja külgedel.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 148 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides „Juhised pakkujale koos lisadega”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.

Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.04.2012.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 17.04.2012.a. kell 14:10.

  • Võitja: aktsiaselts Lihula Maaparandus

  • Lepingu kuupäev: 19.04.2012