Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumise küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Rohuküla sadama kai nr 7 põhjaplaadistusest üksikute plaatide eemaldamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Rohuküla sadam, Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 20.06.2012.a.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad: Rohuküla sadama kai nr 7 põhjaplaadistusest üksikute kõrgemal kui – 4,7 m asetsevate plaatide, mõõtmetega 2x3x0,5 m eemaldamine. Vastavalt 30.08.2010 OÜ Piirikivi poolt teostatud Rohuküla sadama kai nr 7 põhjaplaatide geodeetilisele mõõdistusele, on kõrgemal asetsevaid plaate kokku 9. Plaadid asuvad kaldarambi esises tsoonis kuni 20 m rambist ja kai seinast. Plaadid on paigaldatud kivi (killustik) alusele ja asuvad üksteise kõrval. Igal plaadil on 4 tõsteaasa. Plaadid on lahtised, s.t. ei ole vahed betoneeritud ega ka omavahel näiteks kettide või muu instrumendiga ühendatud. Plaadid tuleb ladustada sadama poolt näidatud kohta sadama territooriumil. Töö teostus vormistada aktiga, kus on muuhulgas fikseeritud geodeetilise mõõdistuse tulemused välja võetud plaatide kõrval asuvate plaatide servadest.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2012.a. kell 14:00.

  • Võitja: Kolm Polti OÜ

  • Lepingu kuupäev: 13.06.2012