Rohuküla sadama söökla ja pilsivee hoidla rekonstrueerimise põhiprojektide koostamine

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Rohuküla sadama söökla ja pilsivee hoidla rekonstrueerimise põhiprojektide koostamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise asukoht: Rohuküla sadam (Rohuküla küla, Ridala vald, Lääne maakond).

Hanke lühikirjeldus ja eesmärk:

Hankija eesmärgiks on rekonstrueerida Rohuküla sadama territooriumil olemasolevad hooned (Söökla+katusealune ja Pilsivee hoidla + abiruum):
– Söökla+katusealune hoone puhul tagada tingimused sadamapersonalile olmeruumide näol ning rekonstrueerida tehnika hoiu- ja hooldamisruumid;
– Pilsivee hoidla + abiruum hoone puhul tagada hoone tänapäevane visuaalne välimus sarnaselt teiste sadama territooriumil paiknevate hoonetega, samuti tagada hoone parem soojapidavus.
Projektdokumentatsioonid põhiprojekti staadiumis peavad kajastama hankija poolt koostatud projekteerimise lähteülesandes kirjeldatud soove selliselt, et nende alusel oleks võimalik täpselt määrata hoonete ehitustööde töömahud ning korraldada ehitustööde hange hoonete rekonstrueerimiste peatöövõtja leidmiseks.

Töö teostamise ja Tellijale üleandmise tähtaeg: 28.02.2014.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumendi väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile jalmar@saarteliinid.ee.

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult hankija elektronpostile jalmar@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.01.2014.a. kell 14.00

  • Võitja:  Osaühing Visioonprojekt (juhtiv partner) ja Inseneribüroo EKOTEH OÜ

  • Lepingu kuupäev: 10.01.2014