Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Roomassaare, Abruka ja Ringsu sadamate videovalvesüsteemide ehitamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke eesmärk: Käesoleva hankega ja ehitustöödega laiendatakse olemasolevat AS-i Saarte Liinid sadamate hajutatud videovalvesüsteemi Roomassaare, Abruka ja Ringsu sadamatesse.
Ehitatavad videovalvesüsteemid peavad moodustama AS-is Saarte Liinid kasutatava Virtsu, Kuivastu, Heltermaa, Rohuküla ja Naissaare hajutatud videovalvesüsteemi laienduse. Ehitatavad süsteemid peavad olema sellega täiel määral ühilduvad ja ühendatud olemasoleva AS-i Saarte Liinid keskse jälgimis- ja haldustarkvaraga.

Laiendustööde piiritlus: Hankesse kuulub süsteemide välja ehitamine ja seadistamine ning ühendamine võtmed kätte põhimõttel. Töövõtja (hankija poolt edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega hankija (Tellija) sõlmib hankelepingu) koostab vajalikus mahus tööprojekti, kooskõlastab Tellijaga enne tarnet tehnilised lahendused, ehitab välja süsteemid, seadistab need kasutusvalmis, viib läbi koolituse ja koostab teostusjoonised.
Kõik vajalikud abitööd kuuluvad hankesse (näiteks, postide paigaldus, pinnase taastamine, võrguettevõttelt sobiva andmesideteenuste paketi jaoks tehniliste tingimuste küsimine jne.).
Lähteülesannet tuleb vaadata kui tervikut, arvestusega, et erinevad dokumendid täiendavad teineteist. Lähteülesande tehniline kirjeldus täiendab jooniseid, mahuloendeid ja vastupidi.
Hankija eeldab, et pakkuja on läbinud enda pakutavate toodete tootekoolituse tasemel „insener, süsteemiarhitekt” ja on pädev koostama pakkumuse, mis on terviklik ja tagab Tellija soovitud lahenduste realiseerumise täiel määral, ilma täiendavate kuludeta või töödeta.
Ainsana ei kuulu antud hankesse sadamate andmesideteenus, kuid kuulub vajaliku andmesideteenuse paketi jaoks tehniliste tingimuste küsimine sideettevõttelt ja enda ehitatavate süsteemide liitmine sideettevõtte pakutava andmesideteenusega.
Hankesse kuulub ka sadamasse paigaldatavate kaamerate piltide jagamiseks internetis vajaliku webserveri ja tarkvara tarne ning paigaldus AS Saarte Liinid keskkontorisse. Piltide jagamise lahendus ei saa olla kuumaksu põhine (va. igakuine sideettevõttele tasutav andmesideteenuse maksumus). Lahendus peab võimaldama teatud sadamakaamerate piltide jagamise internetis igast sadamast, teatud lõplikule arvule vaatajatele ja salasõnaga identifitseerimist vajavana. Webserveri platvorm peab olema selline, et ilma takistusteta saaks kasutajad piltide vaatamiseks kasutada kõiki levinut operatsioonisüsteeme ja webilehitsejaid (Windows Exploreri, Safari, Chrome, Firefox veebilehitsejatega või Iphone, Ipad, Google Android jt. nutitelefonidega). Webserveri tarkvara võib olla Linux, Windows või Apple MacOS X.
Töövõtjale jääb kogu vastutus süsteemi tööle rakendamisel, programmeerimisel ja võimalike muudatuste ning täienduste tegemisel talle üle antavas sadama optilises sidekaablite võrgus. Samuti koguvastutus süsteemi lõpliku dokumenteerimise ja teostusjooniste koostamise osas.

Töö teostamise aeg:
algus – koheselt peale hankelepingu sõlmimist,
lõpp – Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 16.06.2015.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel 3 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.01.2015.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Aktsiaselts Hansab

  • Lepingu kuupäev: 06.03.2015