Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Roomassaare sadama 1. ja 2. kai vahelise ala rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Roomassaare sadama 1. ja 2. kai vahelise ala rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse osutamiseks sõlmitav hankeleping – Tellija ja Konsultandi vaheline konsultatsioonileping baseerub FIDIC väljaande „Client-Consultant Model Service Agreement, 3rd edition 1998″ eestikeelsel tõlkel „Tellija/Konsultandi Teenuste näidiskokkulepe, kolmas väljaanne 1998″, milles sisalduvad Üldtingimused on kasutusel sõlmitava konsultatsioonilepingu üldtingimustena.

Sõlmitava hankelepingu alusel osutab Konsultant Tellijale Roomassaare sadama 1. ja 2. kai vahelise ala rekonstrueerimise ehitustööde (edaspidi Ehitustööd) omanikujärelevalvet ja Inseneri teenust, kusjuures teenus hõlmab omanikujärelevalve ning Inseneri teenuse osutamist Ehitustööde Täitmisaja jooksul ja Inseneri teenuse osutamist Puudustest Teatamise Ajavahemiku kestel.

Ehitustööde teostamise koht: Roomassaare sadam, Roomassaare tee 12, 93815 Kuressaare, Saaremaa.

Ehitustööde raames rekonstrueeritakse Roomassaare sadama 1. ja 2. kai vaheline ala ning kaubasadama osa sademeveesüsteem koos katendiga. Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse puitkärgkastidest kai ja graniitkividest nõlva asemele terasest sulundseina ja monoliitbetoonist ääretalaga seisukai kogupikkusega 76,3 meetrit. Kai pind on erinevate kõrgustega, mis on üksteisest eraldatud tugimüüridega. Kai lõunapoolsesse otsa rajatakse betoonist kaldaramp. Monoliitbetooni tööde maht on ligikaudu 225 m3. Ehitatava kai esine veeala tuleb süvendada kõrguseni -5,5 meetrit. Süvendustööde maht on ligikaudu 4200 m3 ning ammutatav pinnas tuleb viia kaadamiskohta Abruka saarest lõunas, vee erikasutusloal märgitud asukohta. Kaubasadama osa sademeveesüsteemide rekonstrueerimise käigus rajatakse ligikaudu 450 m uusi trasse. Asfaltbetoonkatendid 200 m2 alal taastatakse, kuid põhimahus rajatakse uued asfaltbetoonist (2420 m2) ja betoonplaatidest koos monoliitse betoonosaga (1640 m2) katendid. Uus kai varustatakse veega, mistõttu rajatakse ligikaudu 135 m pikkune veetrass, samuti ehitatakse sidekanalisatsioon (460 m) perspektiivse valvesüsteemi väljaehitamiseks.

Muuhulgas peab pakkuja olema viimase 5 (viie) aasta, 2005 – 2009.a. jooksul osutanud omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenust FIDIC „Ehitustöövõtulepingu tingimuste alusel (nn. „Punane FIDIC”) vähemalt 1 (ühe) ehitise ehitustööde teostamisel, maksumusega vähemalt 400 000 EEK (nelisada tuhat krooni).

Ehitustööde omanikujärelevalvet osutatakse vastavalt Eesti Vabariigi Ehitusseadusele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2002. a. määrusele nr 30 „Ehituse omanikujärelevalve kord” ja muudele Ehitusseaduse rakendusaktidele ning vastavalt Eesti Vabariigi Teeseadusele ja selle rakendusaktidele.

Hankelepingu kestus päevades: 884 päeva (sellest Täitmisaeg 154 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee.

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Hankedokumendid väljastab hankija taotlejale tema nõudmisel.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.06.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 21.06.2010.a. kell 14:10.
Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: EL Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti Programmi 2007 – 2013 (EU 31404 „Baylink”) vahendid.

  • Võitja:  konsortsium Ramboll Eesti AS ja Aktsiaselts EAST

  • Lepingu kuupäev: 05.07.2010