Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Roomassaare sadama kai nr 10 fekaalipumpla ehitamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Roomassaare sadam, Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti Vabariik.
Hanke lühikirjeldus ja eesmärk: Teostamisele tulev töö on Roomassaare sadama kai nr 10 tagusele haljasalale fekaalivee purgla rajamine koos süsteemi toimimiseks vajalike välisvõrkude (fekaalivee survetorustik, elekter, nõrkvool jm) väljaehitamise, seadmete tarnimise, paigaldamise ja ühenduste teostamisega. Purgla maht on 4m³, kasulik maht ~3m³. Survetrassi pikkus ~6 m.
Purgla on ette nähtud fekaalivee vastuvõtmiseks kai nr 10 ääres silduvatelt laevadelt.

Tööde teostamise aluseks on Klotoid OÜ poolt koostatud põhiprojekt, töö nr 05-0315 nimetusega „SAARE MAAKOND, KURESSAARE LINN, ROOMASSAARE TEE 12, FEKAALIVEE PURGLA JA KAI NR 4 KATENDI REKONSTRUEERMISE PÕHIPROJEKT” osas, mis sisaldab andmeid fekaalivee purgla rekonstrueerimiseks.
Hanke teostamise aeg:
Algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
Lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 07.07.2015.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada elektronposti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronposti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused elektronkirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest. Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.05.2015.a. kell 14.00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Klotoid

  • Lepingu kuupäev: 02.06.2015